ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް

ކައުންސިލް އިންތިހާބާ ގުޅިގެން ސަސްޕެންޑްކުރި ފެނަކަ ކޯފަރޭޝަންގެ މުވައްޒިފުންގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލައިފި

ކައުންސިލް އިންތިހާބު ލަސް ކުރުމުގައި އެންމެރަނގަޅު ގޮތަކީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހައްލު ހޯދުން: ޑރ. ޖަމީލު

ކައުންސިލަރުންގެ ދައުރު ދަންމާލުމަށް ހުށަހެޅި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުމަށްފަހު މަޖިލިސް ޖަލްސާ ނިންމަވާލައްވައިފި

އަޅުގަނޑު ދަންނަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިންތިހާބީ މަގާމުތަކަށް މީހުުން އައްޔަނެއް ނުކުރައްވާނެ: މަޖިލިސް ރައީސް

2

ކައުންސިލް މެންބަަރުންގެ ދައުރު ދައްމާލުމަށް އިތުރު ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި

ކައުންސިލްތައް ހިންގާނެ ބަޔަކު އައްޔަން ކުރުމުގެ ބާރު ރައީސަށް ދިނުމަށް ގިނަ މެންބަރުން ވާހަކަ ދައްކަވައިފި

ދައުރު ދިގުނުކޮށް، ކައުންސިލްތައް ހިންގާނެ ބަޔަކު އައްޔަން ކުރުމުގެބާރު ރައީސަށްދޭން އަނދުންހުސެން ގޮވާލައްވައިފި

2

ގާނޫނު އަސާސީ އިސްލާހުކުރުމަށް ގާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތް: އެޓާނީ ޖެނެރަލް

ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ކުއްލިނުރައްކަލުުގެ ހާލަތު އިއުލާންނުކުރާނަމަ ގާނޫނުއަސާސީ އިސްލާހު ކުރެވޭނެ: ފިލްޒާ

މިހާލަތުގައި ގާނޫނުއަސާސީއަށް އިސްލާހު ނުގެނެވޭނެތޯ ބެލުމަށް ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ލަފަޔަށް އެދެން ހުށަހަޅައިފި

ހަސަންކޮ: ގާނޫނުއަސާސީގައި އަތްނުލައިފިނަމަ އިންތިހާބުގެ ބާރު އެދެވެނީ ޑިރެކްޓާ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތަށް

މިހާލަތުގައި ގާނޫނުއަސާސީ އިސްލާހު ކުރަން ހުރަހެއް އޮތް ކަމަކަށް ނުދެކެން: ހިސާން

... 12 ...