ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ގާނޫނު

މިނިމަމްވޭޖްގައި ބިދޭސީން ނުހިމަނާނަމަ، ބާޒާރުގައި ބިދޭސީންގެ އަގު ހެޔޮވެ ދިވެހިންނަށް ފުރުސަތު ގެއްލޭނެ: މެންބަރުން

1

މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައަޅަން އަހަރު ދުވަސް ވޭތުވީ ކަމާބެހޭ ދިރާސާއެއް ނެތުމުން: މެންބަރު ޖީހާން

2

އެންމެކުޑަ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުން ގާނޫނުގައި އޮންނަނީ މިނިސްޓަރަށް: މަޖިލިސް ރައީސް

1

އެންމެ ކުޑަ މުސާރަ ކަނޑައެޅުން: އަޅުގަނޑާއި ސަރުކާރަށް އަމިއްލައަށް ނިންމޭ ވަރަށްވުރެ މިކަން ބޮޑު: ފައްޔާޒް

2

ޑރ. ހަސަން ހަމީދު: ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ޤާނޫނު އިސްލާހު ނުކޮށް ދިވެހިރާއްޖެ ތަރައްގީ ވާނެ ހެއްޔެވެ؟

20

ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ އަދި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީންގެ މައުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުމަށް ވިއުގައެއް ތައާރަފުކޮށްފި

ކުޑަކުދިންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުމަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން ހަތް ފިޔަވަޅެއް އަޅަން އަންގަން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

މިނިމަމް ވޭޖުގެ ގޮތުގައި ބޯޑުން ލަފާދިނީ 6400 ރުފިޔާ، ރިސޯޓު މުވައްޒަފުންނަށް 8400-6400 ރުފިޔާ

ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތަކަށް ރައްކާތެރިވެ އެ ހައްގުތައް ހޯދައިދިނުމަށް ނައިބު ރައީސް އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި

ޓްރާންސްޕޯޓުން ވަކި ކުރި ނުވަ މުވައްޒަފެއްގެ މަގާމަށް މީހުން ނެގުން މަޑުޖައްސާލަން ޓްރައިބިޔުނަލުން އަމުރުކޮށްފި

ކުޑަކުދިންގެ ގާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު ނިޒާމީ ގޮތެއްގައި ކުޑަކުދިންނަށް ލިބޭ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވޭނެ: އޭޖީ

ޕްރޮބޭޝަނަށް އިތުރު މުއްދަތު ގާނޫނުން ލިބެން ޖެހޭ: ރީކޯ މޫސަ