ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ގާނޫނު

ކުންފުނިތަކުގެ އެޗްއާރް ހެޑް ހިމެނޭގޮތަށް 60 ޕަސެންޓް ދިވެހިންނަށް ބަދަލުކުރަން ބިލުގައި ހިމަނައިފި

1

ކޮންމެ ވަގުތަކުވެސް ވޯކް ވިސާއަށް ހުށަހެޅޭނެ ގޮތް އިމިގްރޭޝަނުން ހަދައިފި

ބިދޭސީންގެ މައްސަލައިގައި، ސަރުކާރުން ކަންކުރާގޮތް ކޮންމެ ތިންމަހަކުން ކޮމިޓީއާ ހިއްސާކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް ފާސްކޮށްފި

ގަވައިދުތަކަށް ބެލެނިވެރިކަންދޭ، އާންމު ގަވާއިދުތަކާބެހޭ ގާނޫނުގެ މުއްދަތު މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްދީފި

ޑރ. ނަޒްލާގެ "އެކްސްކިޔުޒްމީ"އިން ހިތުގައި ޖެހި އިންސާނިއްޔަތުކަމުގެ ވިންދު

2

ތޮއްޖެހިގެން ދިރިއުޅެމުންދިޔަ 200 ބިދޭސީއަކު ހުޅުމާލޭގެ އެކޮމޮޑޭޝަން ފެސިލިޓީއަކަށް ބަދަލުކޮށްފި

1

މާލޭގައި ތޮއްޖެހިފައިވާ ތަންތަނުގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީން އެހެން ތަންތަނަށް ބަދަލުކުރަން ފަށައިފި

ބިދޭސީން ބައިތިއްބާ ތަންތަނާ ގުޅޭ އުސޫލެއް އެކުލަވާލައި، ހިލާފުވާ ފަރާތްތަކާ މެދު ފިޔަވަޅުއަޅަން ނިންމައިފި

މާލޭ ސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ މައުލޫމާތު ސިޓީ ކައުންސިލުން އެއްކުރަން ފަށައިފި

މިވަގުތު އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅިޔަސް ނުދެވޭނެ: ގާސިމް

ބިދޭސީންގެ ބައިތިއްބާފައި ތިބޭ ތަންތަނުގެ މައުލޫމާތު ހުށަހަޅަން އެދިއްޖެ

މިނިމަމްވޭޖް ކަނޑައެޅުމުން ދައުލަތުގެ ހަރަދަށް 3.8 ބިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުވާނެ: ފައްޔާޒް

« 1