ލ. ގަން

ޖީހާނަށް ގަމުން ގޯތި ދިން މައްސަލަ އޭސީސީން ބަލަން ފަށައިފި

1

ޖީހާނަށް ގަމުން ގޯތި ދިނީ އުސޫލުގެ ތެރެއިން: ކައުންސިލް

ސުވާލު އުފެދިފައިވާ ނިޒާމަކުން އެއްވެސް އެއްޗެއް ބޭނުން ނޫންކަމަށް ވިދާޅުވެ ޖީހާނަށް ގަމުން ލިބުނު ގޯތި ދޫކޮށްލަނީ

3

ގަދަކަމުން ބަދު އަހުލާގީ އަމަލު ހިންގި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ލ. ގަމުން މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

އައިޖީއެމްއެޗުގެ ޓެކްނިކަލް އެހީއާއެކު ގަމު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ކުޑަހުޅުގެ ކާމިޔާބު އޮޕަރޭޝަނެއް ކޮށްފި

ލ. ގަމުގައި ޕޮލިސް ލޯންޗެއްގައި ރޯކޮށްލީ ޑުރަގް މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ބަދަލު ހިފުމަށް: ސީޕީ ހަމީދު

ކޮވިޑް 19 : ސަފާރީއަކުން ކުނަހަންދޫއަށް ފޭބި ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ގަމު ސުކޫލެއްގައި ފަންކާއެއް ވެއްޓި ދެ ކުއްޖަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ގަމު ކައުންސިލާއި މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިންނާ ރައީސް ސޯލިހު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ގެޔަކަށްވަދެ ދެ އަންހެނަކަށް ބިރުދައްކައި، ބަދުއަހުލާގީ އަމަލު ހިންގަން އުޅުނު ދެމީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ލ. ގަމުގައި ސިހުރު ހަދަން ގެންގުޅުނު ފޮތްތަކެއް ފުލުހުން ހޯދައިފި

ލ. ގަން ހޮސްޕިޓަލް ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކުރަނީ

10