ކުޑަކުދީންގެ ހިޔާ

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ ކުދިންނަށް އާއިލީ ވެއްޓެއް ހޯދައިދިނުމަށް ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަނީ

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއިން ދެ ކުއްޖަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވި ކުއްޖާގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވް ވެއްޖެ

ވިލިމާލޭ ކުޑަކުދީންގެ ހިޔާގައި ހުރި ކުއްޖަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއާ މެދު ބޮޑެތި ކަންބޮޑުވުންތަކެއް

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ ސީއީއޯގެ މަގާމަށް މުއުމިނާ އާދަމް އައްޔަން ކުރައްވައިފި

2

އެޗްއާރުސީއެމުން ބަލަމުން އަންނަ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ ސީއީއޯ މަސްއޫލިއްޔަތުން ދުރުކޮށްފި

1

ލަކްސް ރިސޯޓުން ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާތަކަށް 14،000 ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފި

"ޝެލްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީ" އެކުލަވައިލައިފި

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއާއި ފިޔަވަތީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީން ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ފަށައިފި

ދައުލަތުން ކުދީން ބަލަހައްޓާ ފިޔަވަތީން މިއަދު ހެނދުނު ފިލި ހަތް ކުއްޖަކު ފެންސެއްގެމަތީގައި ތިއްބައި ހޯދައިފި

1

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެދަށުގައި ފިޔަވަތީގައި ތިބޭ ކުދީން އެތަނުގެ ފެންސާއި ފާރު މައްޗަށް އަރައިތިބި ފޮޓޯއެއް އާންމުވެއްޖެ

3