Close

ކަނޑުހުޅުދޫގައި ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުން

ކުއްޖާގެ ބައްޕައަށް ކުރަނީ އިހުމާލުވި ކަމުގެ ތުހުމަތު!

ކުޑަ ކުއްޖާއަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމުގައި އިހުމާލުވި ފަރާތަކާއި މުއްސަސާތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: އެޗްއާރުސީއެމް

ކުއްޖާ ރޭޕްކުރި މައްސަލައިގައި ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގެ ވެރިންނާ ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ހުޅުމާލޭގައި ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތަކުން 27 މީހުން ހައްޔަރުކުރި، ބަންދުގައި މިހާރު ތިބީ 19 މީހުން

ކުއްޖާ މާލެ ގެނެސްފި، ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ މާމައަށް

ދެ އަހަރުގެ ކުއްޖާ ރޭޕްކުރި މައްސަލަ: ދެ ކާފަ މާލެ ގެނެސް ދޫނިދޫ ޖަލަށް

ދެ އަހަރުގެ ކުއްޖާ ރޭޕްކުރި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރު ކުރި ދެ ކާފައިންގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް

1

ދެއަހަރުގެ ކުއްޖާއަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މީހުންނަށް އެންމެ ހަރުކަށި އަދަބު ދޭންޖެހޭ: އިދިކޮޅު

ޖިންސީ ގޯނާގެ ހުރިހާ މައްސަލައެއް ހޯދައި ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތައް ހާޒިރުކުރަން ޖެންޑާ ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

ދެ އަހަރުގެ ކުއްޖާ ރޭޕްކުރި މައްސަލަ: ކުއްޖާގެ ބައްޕަ ހައްޔަރުކޮށްގެން ދޫނިދުއަށް ގެންގޮސްފި

2 އަހަރުގެ ކުއްޖާ ރޭޕްކުރި މައްސަލަ: ކުއްޖާގެ ބައްޕަ ހުރި ފްލެޓުގެ ދޮރު ވައްޓާލައިގެން ފުލުހުން ވަދެއްޖެ

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީއަނިޔާ ކުރުމާ ދެކޮޅަށް ކުރި މުޒާހަރާގައި ޖެންޑާ މިނިސްޓަރުގެ އިސްތިއުފާއަށް ގޮވައިފި

3