Close

ކަނޑުހުޅުދޫގައި ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުން

ކުޑަކުދިންގެ ޖިންސީ އަނިޔާއާ ގުޅޭ ހައިރިސްކް އާއިލާތައް ދެނެގަންނާނެ މިންގަނޑެއް ދެ ދުވަސްތެރޭ ހަދަން މިނިސްޓަރަށް އަންގަން ފާސްކޮށްފި

ޖިންސީ އަނިޔާގެ ޝިކާރަ އަކަށްވި ދެ އަހަރުގެ ތުއްތު ކުއްޖާގެ މާމަ ފިޔަވަތީގެ ވަޒީފާއިން ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި

ފަސް އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި މީހާގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް ޖަހައިފި

ޖެންޑާ ކޮމެޓީ ޗެއާކުރަން ޖެހެނީ ރަށު ކައުންސިލުން، ކުދިންގެ ސަލާމަތްތެރިކަން އެކޮމެޓީން ޔަގީންކުރަން ޖެހޭ: މުހުތާޒް

ގއ. އަތޮޅުގެ ސެންޓަރުގައި މުވައްޒަފަކު ނެތި އަހަރަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވަނީ ވެފައި: ޝިދާތާ

ކުއްޖާގެ މަންމަ އާއި ބައްޕަގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކެއް ވަނީ ކޯޓަށް ފޮނުވާފައި!

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމަށް ސާބިތުވާ މީހުން ދޫކޮށްލުމަށްފަހު މޮނިޓާއެއް ނުކުރޭ: ފުލުހުން

ރައީސް ނަޝީދު، ޖެންޑާ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ދެ އަހަރުގެ ކުއްޖާ ރޭޕްކުރި މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން މުއައްސަސާތައް ޖަވާބުދާރީ ކުރުވާނަން: ރައީސް ނަޝީދު

1

ދެ އަހަރުގެ ކުއްޖާ ރޭޕްކުރި މައްސަލަ: ކުއްޖާގެ ބައްޕަގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް ޖަހައިފި

ޖިންސީ ގޯނާކުރުމުގެ އިތުރު މައްސަލައެއް މުނިކާފަގެ އެބައޮތް، އޭރު ދޫކޮށްލާފައި ހުރީ އުމުރަށް ބަލާފައި: ފުލުހުން

ކުއްޖާގެ ބައްޕައަށް ކުރަނީ އިހުމާލުވި ކަމުގެ ތުހުމަތު!

2