ޝަރުއީ ދާއިރާ

އިބްރާހިމް ރަޝީދު ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިކުރަން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ބާ ކައުންސިލް އުފެއްދުމުގެ ބިލް މަޖިލީހުން ފާސް ކޮށްފި

އިބްރާހީމް ރަޝީދު ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކި ކުރުމުގެ މައްސަލަ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފި

ރިލްވާން ގެއްލުން ތަހުގީގު ކުރުމުގައި ފުލުހުން އިހުމާލު ވެފައިވާ މައްސަލަ ބަލަން މަޖިލީހުން ނިންމައިފި

ސުޕްރީމް ކޯޓްގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ފެންވަރު ބެލުމަށް ތާވަލު ކޮށްފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރަަށް ތަބާނުވެ، ގާނޫނުއަސާސީގެ ހުދޫދުގެ ތެރެއިން މަޖިލީހަށް ގޮތް ކަނޑައެޅޭނެ: އަމީން އާއްމު

ފަނޑިޔާރު ދީދީއަށް ޖަވާބުދާރީވާން ފަސްދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދިނުމަށްފަހު މިއަދުގެ އަޑުއެހުން ނިންމާލައިފި

ސުލޫކީ މައްސަލަ ބަލައި އެކުލަވާލާ ރިޕޯޓަށް ޖަވާބުދޭން 30 ދުވަސް ފަނިޔާރަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ: ޖޭއެސްސީ

ފެމެލީ ކޯޓުގެ މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރީ އަންހެން މުވައްޒަފަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަން ސާބިތުވެގެން

ރިލުވާންގެ މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހަކު ފަނޑިޔާރު ދީދީ ދޫކޮށްލިކަމަށް ބުނެފި

ފަނޑިޔާރު ދީދީގެ މައްސަލަ އަޑުއަހަން ވަދެތިބި ބައެއް މީހުން ހަމަނުޖެހުން ހިންގަން އުޅުމުން ނެރެފި

1

ފަނޑިޔާރު އަބުދުﷲ ދީދީގެ ގާނޫނީ ޓީމުގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލު

... 50