ޝަރުއީ ދާއިރާ

ފަނޑިޔާރު ދީދީއަށް ޖަވާބުދާރީވާން ފަސްދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދިނުމަށްފަހު މިއަދުގެ އަޑުއެހުން ނިންމާލައިފި

ސުލޫކީ މައްސަލަ ބަލައި އެކުލަވާލާ ރިޕޯޓަށް ޖަވާބުދޭން 30 ދުވަސް ފަނިޔާރަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ: ޖޭއެސްސީ

ފެމެލީ ކޯޓުގެ މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރީ އަންހެން މުވައްޒަފަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަން ސާބިތުވެގެން

ރިލުވާންގެ މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހަކު ފަނޑިޔާރު ދީދީ ދޫކޮށްލިކަމަށް ބުނެފި

ފަނޑިޔާރު ދީދީގެ މައްސަލަ އަޑުއަހަން ވަދެތިބި ބައެއް މީހުން ހަމަނުޖެހުން ހިންގަން އުޅުމުން ނެރެފި

1

ފަނޑިޔާރު އަބުދުﷲ ދީދީގެ ގާނޫނީ ޓީމުގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލު

ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީގެ މައްޗަށް ހިންގާ ތަހުގީގު ދަރުބާރުގޭގައި ފަށައިފި

ޖޭއެސްސީއަށް މުވައްޒަފުން އިތުރުކޮށް، މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރުގަޑީގެ އެލަވަންސްދޭން ނިންމައިފި

ސުޕްރީމް ކޯޓު ފަނޑިޔާރު، އަބްދުﷲ ދީދީގެ ތަހުގީގު އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން މާދަމާ ދަރުބާރުގޭގައި ފަށަނީ

ފަނޑިޔާރު ދީދީގެ މައްސަލައިގެ ހުރިހާކަމެއް ބާތިލްކަމަށް ސުޕްރީމްކޯޓުން ކުރި އަމުރު ގާނޫނާ ހިލާފުކަމަށް ކަނޑައަޅަނީ

އެކެއް ފެބްރުއަރީގެ އަމުރު ބާތިލް ކުރަން ސޮއިކުރެއްވި ތިން ފަނޑިޔާރުންގެ މައްސަލަ ޖޭއެސްސީއަށް ހުށަހަޅައިފި

ޖޭއެސްސީގެ ނިންމުމަށް ގާނޫނީބާރުދޭން މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ހުށަހަޅައިފި

... 48