ޝަރުއީ ދާއިރާ

ދައްކާ ވާހަކައިގެ މަފްހޫމު އޮޅުވާނުލައްވާ ޖުޑިޝަރީގައި ހުރި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން ޖެހޭ: ޝައިހް އިލްޔާސް

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ ޕީއޭ ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި

ޖޭއެސްސީގެ ރިޕޯޓަށް ޖަވާބުދާރީ ވުމަކީ ކޮށްގެން ހުންނެވި ހުވަޔާ ހިލާފު ކަމެއް: އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު

ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުހައްމަދު އަޑުއެހުމަށް ވަޑައިގަތުމަށް އުޒުރުވެރު ވުމުން މިއަދުގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލްކޮށްފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ 4 ފަނޑިޔާރެއްގެ 51 މައްސަލައެއް ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ޖޭއެސްސީން ބުނެފި

ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުހައްމަދުގެ ތަހުގީގު އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އެސްޖީ ވަކި ކުރަން އުއްތަމަ ފަނޑީޔާރު އުޅުއްވި ކަމަށް ބުނެ ޖޭއެސްސީން އެމައްސަލަ ބަލަނީ

ޖުމްހޫރީ ވެރިކަން ވަރުގަދަ ކުރެވޭނީ ރައީސުންގެ ކިބައިގައި ހުންނަ ބަދަލު ހިފުމުގެ ރޫހު ނެތިކޮށްލައިގެން: ރީކޯ މޫސަ

އިންސާފަށް ހުރަސް އަޅައި، ކޮރަޕްޝަނުން ރައްޔިތުންގެ މުއްސަނދިކަން ލޫޓުވާކަމަށް ޖަމީލު ތުހުމަތު ކުރައްވައިފި

ގާނޫނުއަސާސީއަށް ބޯލަނބަން ނުޖެހޭ އެއްވެސް ބާރެއް ދިވެހި ދައުލަތުގައި ނޯންނާނެ: ރައީސް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބާރުތަކުގެ ތެރެއަށް ޖޭއެސްސީ އާއި ކޮމިޓީ ތައް ވަންނާތީ ޝަރުއީ ދާއިރާ އިސްލާހުވާތަން ނުފެނޭ: މޫސަ

އެއްވެސް ނުފޫޒެއް ނާދޭ، ހައިލަމް ހެއްދެވީ އިތުރުފުޅެއް: ގާޒީ އަލީ ރަޝީދު

... 45 ...