ޝަރުއީ ދާއިރާ

މިދިޔަ ތިން މަސް ތެރޭ އޭޖީ އޮފީހުން 261 ކަމަކަށް ގާނޫނީ ލަފާ ދީފި

ޖުޑީޝަރީއާ ގުޅޭ ރިޕޯޓަކީ ސިޔާސީ ގޮތުން ޖުޑީޝަރީއަށް އަތް ބާނަން ދޭ ހުއްޖަތެއް: ޑރ. ޖަމީލް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ވަކި ކުރަން ރާއްޖޭގެ ޝަރުއީ ދާއިރާ ދިރާސާ ކުރެއްވި ކްރީގްލާ ލަފާދެއްވައިފި

1

މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ބިލަށް ހިޔާލު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އަލުން ކިޔައިލުމަށް: އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ޤާނޫނުތައް - އިންސާނިއްޔަތަށް ހުރި ރަހުމަތެއް 1

2021ގެ ނިޔަލަށް ހުރިހާ ފަނޑިޔާރުންގެ ފެންވަރު ބަލައި ނިންމަނީ

މަގޫދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓުގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ކޯޓުތަކާއި ޝަރުއީ އިދާރާތައް އެއް ވިއުގައަކުން ގުޅާލުމާބެހޭ އުސޫލަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފި

އަންހެން ދެ ފަނޑިޔާރުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މައްސަލަ ބައްލަވަނީ

ފުރިހަމަކުރަން އެނގި ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމުން ބާ ކައުންސިލަށް ފައިސާ ދޫކުރާނެ: ފިނޭންސް

ޝީރީން މަރާލި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ނަޖާހު ދޫވެއްޖެ

ޖޭއެސްސީގެ މެމްބަރުކަމަށް އަލީ ޝަރީފު އައްޔަން ކުރައްވައިފި

... 45 ...