ޝަރުއީ ދާއިރާ

މުޅި ފަނޑިޔާރުގެއަށް ހިޔަނި އެޅިގެންދަނީ މަދު ބައެެއްގެ އަމަލުތަކުން: ހިސާން

1

ފަނޑިޔާރުންގެ ވާޖިބަށް ހުރަސް އަޅަން މަސައްކަތްކުރި ބައެއްގެ މައްޗަށް ތަހުގީގު ހިންގަންޖެހޭނެ: ޑރ. ޖަމީލު

ސުޕުރީމް ކޯޓުގެ ޕެޓީ ކޭޝް ހަތަރު ފަނޑިޔާރެއްގެ މެންދުރު ފަރިއްކޮޅަށް ހަރަދު ކުރާ މައްސަލަ އޭސީސީއަށް

ބާ ކައުންސިލުން ހަދަން ޖެހޭ ގަވާއިދުތައް ނުހެދިގެން 150 އެއްހާ ވަކީލުންނަށް ހުވައި ނުކުރެވި

2

ސިވިލް ކޯޓުގެ ދެ ގާޒީއަކު ހައިކޯޓަށް އައްޔަންކުރަން ނިންމައިފި

އޭއޭސީސީއީއައި ގެ މެންބަރު ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެއްޖެ

ކްރިމިނަލް ކޯޓު ހިންގުން، ވަގުތީގޮތުން ގާޒީ އަލީ ރަޝީދުއާ ހަވާލުކޮށްފި

ކޯޓުތަކުގައި މައްސަލަތައް ނުނިމި ލަސްވާ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަަށް ޓާސްކް ފޯހެއް އެކުލަވާލަން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ބަލަން ވެސް ޖޭއެސްސީން ނިންމައިފި

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސްގާޒީ، ހައިލަމް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ކޯޓުތަކަކީ ޖޭއެސްސީ އަދި ކޮމިޓީއަކުން ހިންގާ ތަންތަނަށް ހެދޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނޯންނާނެ: އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު

ނިޒާމު ޕެރަލައިޒްކޮށް، ފަނޑިޔާރުންނަށް ބިރު ދެއްކުމަކީ ދައުލަތުގެ އަސާސްތަކަށް ދެވޭ ހަމަލާއެއް: އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު

... 43 ...