ނޫސްވެރިކަން

ނޫސްވެރިންގެ ޖަމިއްޔާގެ މެންބަރުކަމަށް ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ދެވަނަ ފަހަރަށް އިތުރުކޮށްފި

ނޫސްވެރިންގެ ޖަމިއްޔާގެ މެންބަރުކަމަށް ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

1

ލޯނަށް އެދުނު ހުރިހާ މީޑިއާއަކަށް ލޯނު ދޫކޮށްފި، އަދިވެސް ފުރުސަތު އެބައޮތް

ޒިންމާ އަދާކުރަން ނޫސްވެރިންނަށް ވެހިކަލް ދުއްވޭނެ: އެމްއެމްސީ

ޑީއެޗް 18ގައި އެޑްމިޓްކޮށްފައި ތިބި ދެ ބަލި މީހުންނާ ބެހޭގޮތުން ފެތުރީ ދޮގު ހަބަރެއް: އައިޖީއެމްއެޗު

ނޫސްވެރިންގެ ޖަމިއްޔާގެ ހަރަކާތްތައް އަލުން ފަށަނީ

ކާފިއުގެ ވަގުތުތަކުގައި ފާހާއެކު ނޫސްވެރިންނަށް މަގުމަތީގައި އުޅުމަށް ހުރަހެއް ނެތް: އެމްއެމްސީ

ހާލަތާ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް އެއްވުންތައް ކުރިއަށްގެންދަން ފުލުހުން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ނޫސްވެރިންގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސްއެޅޭ ފަދަ ކަންކަން ނުކުރުމަށް އެމްއެމްސީން އިލްތިމާސްކޮށްފި

"ކޯވިޑް-19 ނޫސްވެރިންގެ އަތްމަތީ ފޮތް" އެމްއެމްސީ އިން ނެރެފި

މީޑިއާ ކައުންސިލާއި ބްރޯޑްކޮމް އިން ހިހޫތަނުން ކައިގެން އޮތް އޮތުން ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ: މެންބަރު ވިސާމް

2

ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގެ ހިދުމަތް ތައާރަފުކުރުމުގެ ޕައިލެޓް ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

... 14