ޖޯ ބައިޑެން

ބައިޑަންގެ ސަރުކާރުގެ ކެބިނެޓަށް އައްޔަންކުރާނެ ބޭފުޅުންގެ ބައެއް ނަންތައް އިއުލާންކޮށްފި

ބައިޑަންގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓްގެ މަގާމަށް އެންތޮނީ ބްލިންކެން

އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރީ ބައިޑަން، ނަމަވެސް އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ ބަލައެއް ނުގަންނަން: ޓްރަމްޕް

ޗައިނާ އިން ބައިޑަން އަށް މަރުހަބާ ދަންނަވައިފި

ވޯޓު އޮޅުވަލާފައިވާ ކަމަށް ޓްރަމްޕް ކުރާ ތުހުމަތުތަކަށް އިލެކްޝަންސްގެ އޮފިޝަލުން ރައްދުދީފި

މިޝިގަންގެ ނަތީޖާ ބަލައިގަތުން ހުއްޓުވުމަށް ޓްރަމްޕް އަނެއްކާވެސް ކޯޓަށް

ބައިޑެން ކާމިޔާބުކުރިކަމަށް ބަލައެއް ނުގަންނަން، އަންނަ ދައުރުގައިވެސް ރައީސަކަށް ހުންނަވާނީ ޓްރަމްޕް: ޕޮމްޕެއޯ

މިއީ އެންމެން އެކަތިގަނޑަކަށްވެގެން ގައުމު ރަނގަޅު ކުރަން ވީ ވަގުތު: ބައިޑަން

ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ އެމެރިކާ އިން 126،480 ކޮވިޑް ކޭސް ފެނިއްޖެ

ބައިޑަން އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވުމާއެކު މުޅި އެމެރިކާ އުފާ ފާޅުކުރަނީ

އަހަރެން ވާނީ އެމެރިކާގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ރައީސަކަށް: ޖޯ ބައިޑަން

1

އެމެރިކާގެ އިންތިހާބީ ރައީސް ބައިޑެންއަށް ރައީސް ސޯލިހު މަރުހަބާ ދަންނަވައިފި

3