ވަޒީފާގެ ޔަގީންކަން

މާލޭގައި ބިދޭސީންގެ މުޒާހަރާތައް ގިނަވެ ބިރުގަންނަން ޖެހޭ ހާލަތަކަށް! ފަހަތުގައި ފޮރުވިފައިވަނީ ކޮންކަމެއް؟

4

އިންކަމް ސަޕޯޓުގެ ގޮތުގައި 2507 މީހަކަށް 10 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފި

އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުމަށް ހުށަހެޅި ބިލު މަޖިލީހަށް ބަލައިގެންފި

ކުއްޔަށް އުޅޭ މީހުން ގެއިން ނެރުމާއި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ފަދަ ކަންކަން ހުއްޓުވުމުގެ ބިލަށް ބަހުސް ފަށައިފި

1

ވަޒީފާ ހޯދަން މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް 5000 ރުފިޔާގެ އެލަވަންސެއް ދޭން ހުށަހަޅައިފި

ރާއްޖޭގެ އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސް ސްކީމަށް ވޯލްޑް ބޭންކުން 12.8 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭން ނިންމައިފި

މެއި މަހުގެ އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

މިނިމަމްވޭޖް: އެންމެމަތީ ކެޓަގަރީއަށް 8000 ދެވަނަޔަށް 6000 އެންމެކުޑަ ވިޔަފާރިތަކަށް 4000 ހުށަހަޅައިފި

2

މުސާރައާއި އިނާޔަތް ކަނޑައެޅުމުގެ އެއްވެސް ބާރެއް ކޮމިޝަނަކަށް ނެތް: ސިވިލްސާވިސް ކޮމިޝަން

އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ މުއްދަތު އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން އާންމު ކޮށްފި

1

މުވައްޒަފުން ވަކިކުރި ކުންފުނިތަަކަށް ވެސް ޝަރުތުތަކަކާ އެކު ލޯނު ދޭން ނިންމައިފި

ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން އެލަވަންސް ލިބޭނީ މާޗް 1 ގެ ފަހުން ވަޒީފާ ގެއްލިފައިވާ ނަމަ: ރައީސް އޮފީސް

4