ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށް

ދ. މާއެނބޫދޫ މީހުންގެ "ދޮން" މާލޭ މީހުންގެ "ދޮންމަދު"

މާލޭގައި ކުއްޔަށް އުޅެވޭނެ ގޮތެއް ނެތިގެން ރަށަށް ދާން އެދި ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ އެދެމުން: ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ

1

ލޮކްޑައުން އަށް ލުޔެއް ލިބުނުހާ އަވަހަށް ދިއްދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނެ: މަހުލޫފް

2

މޮޅަދޫގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކަކާއި ޖިމެއް ހަދަން ތަކެތި ގެންދިޔަތާ އެއް އަހަރު، ތަކެތި ހުރީ ހުރިތާ!

މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތުން ނެގިތާ 14 ދުވަސްވީ ރަށްރަށުގައި ކުޅިވަރުކުޅުމަށް ހުއްދަ ދިނުމުގެ ބާރު ކައުންސިލްތަކަށް ދީފި

މޮނިޓަރިން އުވާލިތާ 14 ދުވަސް ހަަމަނުވާ ރަށްރަށުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރުން ހުއްޓާލުމަށް އަންގައިފި

ރަށްރަށުގައި ކުޅިވަރު ކުޅުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގެ ލަފަޔަކަށް މިހާރުވަނީ އެދިފައި: މަހްލޫފް

ބަނބުކޭލުގެ އަޑު އެންމެ ގަދަވީ ވަގުތު ހުޅަނގުމޫސުމުގެ ގަދަ ވައި ތަޅާލައި ހުރިހާ ބަނބުކޭލެއް ގަސްދަށަށް!

ރިސޯޓްތަކުގެ ފަހު 6 މަހުގެ ބިމުކުއްޔާއި ދަނޑުވެރިކަމަށް ދޫކޮށްފައި ހުރި ރަށްތަކުގެ 6 މަހުގެ ބިމު ކުލި ފަސްކޮށްދީފި

ރަށެއްގައި ބަލި ފެތުރިއްޖެ ނަމަ ބައްޔާ ދެކޮޅަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް މާ ބުރަވާނެ.: ރައީސް

އަނބުރާ މާލެއަށް އައުމުގެ ހުއްދަ މިހާތަނަށް ދީފައިވަނީ 3016 މީހުންނަށް: ފުލުހުން

23 ރަށެއްގައި ޕީޕީއީ ނެތް، ބައެއް ރަށްރަށުގައި އެކަށީގެންވާވަރަށް ބޯފެނެއް ވެސް ނެތް: އެޗްއާރްސީއެމް

4