ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށް

މުހިއްމު މަސައްކަތްތަކަށް ރަށްރަށަށް ދާ މީހުން ކަރަންޓީން ވާން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

ނިކަމެތިންގެ ދަފުތަރެއް އެކުލަވާލައި، ލުއި ގޮތްތަކެއް ހަދަން ކަނޑައަޅައި ފެނާއި ނަރުދާމާގެ ބިލު ފާސްކޮށްފި

ފިއްލަދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

ރާއްޖެތެރެ ކިިޔަސް ހެޔޮ! މިއީ މުޅި ދުނިޔޭގައިވެސް އޮތް އެންމެ އަގުބޮޑު މާހައުލު

1

ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ ދަށުން ފަސްރަށެއްގައި ޕްރޮޖެކްޓު ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހަވާލުކޮށްފި

1

ފައިނު ކުޑަ މޫދު : ބަލައި ފޫހިނުވާހާ ޗާލު، އެހާމެ ރައްކާތެރި

3

މިއަހަރުގެ ވޮލީބޯޅަ ކަލަންޑަރުގައި ހުރި މުބާރާތްތައް އަތޮޅުތަކުގައި ބޭއްވޭތޯ ބަލަނީ

މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ ބިލްތަކަށް ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލު ހޯދަން ރަށްރަށުގައި މަޝްވަރާތައް ބާއްވަނީ

އިތުރު 15 ރަށެއްގެ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ލިބިއްޖެ: މިނިސްޓަރު މަހްލޫފް

ސަރުކާރު ހަރަދުގައި ރަށަށް ގެންގޮސްދެނީ، ރަށުގައި 24 ދުވަހުގެ ކަރަންޓީނު ފުރިހަމަކުރަން ޖެހޭ

ދ. މާއެނބޫދޫ މީހުންގެ "ދޮން" މާލޭ މީހުންގެ "ދޮންމަދު"

މާލޭގައި ކުއްޔަށް އުޅެވޭނެ ގޮތެއް ނެތިގެން ރަށަށް ދާން އެދި ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ އެދެމުން: ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ

1
3