ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު

ރާއްޖޭގައި ވަގުފު، ޒަކާތް އަދި ހަލާލު ސެޓެފިކެޓް ދޫކުރުމަށް ތުރުކީގެ އެހީ ހޯދަން މަޝްވަރާކޮށްފި

ފުވައްމުލަކުގައި އިމާރާތްކުރާ ޤުރުއާނާ ބެހޭ މަޒުކަޒުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ހައްޖާއި އުމްރާވުމުގެ ފުރުސަތު ސްޓެލްކޯގެ 4 މުވައްޒަފަކަށް ދީފި

ސަލްމާން މިސްކިތުގައި ދަރުސް ބާއްވަން އިދިކޮޅަށް ހުއްދަ ނުދިން މައްސަލަ މަޖިލީހަށް

1

ސަލްމާން މިސްކިތުގައި ދަރުސް ބާއްވަން އިދިކޮޅަށް ހުއްދައެއް ނުދިން

ވަން ފޮޓޯ: ރޯދަމަހުގެ ހަނދު ސާބިތުކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާ

މާދަމާއަކީ މުލަ ރޯދަ ދުވަސް، ރަމަޟާން މުބާރަކް

ސަލްމާން މިސްކިތުގައި ނަމާދުުކުރަން ފަށައިފި

އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެން ސަލްމާން މިސްކިތުގައި ނަމާދު ކުރަން ފަށަނީ

ހަރުކަށި ފިކުރު ހުއްޓުވުމަށް ގާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިސްލާހުތައް ދެނެގަތުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފި

ފުވައްމުލަކުގައި ގުރުއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒެއް އިމާރާތްކުރަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

މަނަދޫގައި 700 މީހުންގެ ޖާގައިގެ މިސްކިތެއް އިމާރާތްކުރަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

« 1