ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު

ފިގުހު އެކަޑަމީ އުފެދެންދެން ފަތުވާ މަޖިލިސް އެކުލަވައިލުމުގެ މަސައްކަތް އެބަކުރަން: މިނިސްޓަރު

ޔޯގާ މައްސަލައިގައި ފަތުވާއެއް ނުނެރުނީ، އެހާ ބޮޑު މައްސަލަޔަކަށް ވެގެންދާނެކަމަށް ނުބެލެވޭތީ: މިނިސްޓަރު

މުފްތީ މެންކް އަންނަ މަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވަނީ

އެމްފައިސާއިން ވަގުފު ފަންޑަށް ފައިސާ ޖަމާކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި

އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ހައްޖަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

އާރްސީސީން ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކުރި "މަސްޖިދު ރަޝީދު" ހުޅުވައިފި

ޔޯގާއާ ގުޅޭ ސިޓީ ފޮނުވީ އިޖުރާއަތަކާ ހިލާފަށް: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ދަރުސް ޕޯޓަލް އިފްތިތާހްކޮށްފި

އަމީރުލްހައްޖުގެ ގޮތުގައި މިއަހަރު ވަޑައިގަންނަވާނީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. ޒާހިރު

ރާއްޖޭގައި ވަގުފު، ޒަކާތް އަދި ހަލާލު ސެޓެފިކެޓް ދޫކުރުމަށް ތުރުކީގެ އެހީ ހޯދަން މަޝްވަރާކޮށްފި

ފުވައްމުލަކުގައި އިމާރާތްކުރާ ޤުރުއާނާ ބެހޭ މަޒުކަޒުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ހައްޖާއި އުމްރާވުމުގެ ފުރުސަތު ސްޓެލްކޯގެ 4 މުވައްޒަފަކަށް ދީފި

« 1