އައިފޯން

ޑުރޮޕްޓެސްޓް: އައިފޯން 14 ޕުރޯއާ ވާދަކޮށް ސެމްސަންގެ އެންމެ ފަހުގެ ފޯނުތަކަށް މިފަހަރު މޮޅެއް ނުވެވުނު

ދިރާގުން އައިފޯން 14 ޕްރީއޯޑާ ކުރި މީހުންނަށް ފޯނު ހަވާލުކުރަން ފަށައިފި

އައިފޯން 14ގެ ޑިމާންޑް ބޮޑުވެ، މީހަކަށް ގިނަ ވެގެން ދެ ފޯނު ގަނެވޭގޮތް ހަދައިފި

އައިފޯން 14 އަށް ކެމެރާގެ މައްސަލަތަކެއް، އެޕަލްއިން ބުނަނީ އަންނަ ހަފުތާގައި ރަނގަޅުކުރާނެ ކަމަށް

އުރީދޫން އައިފޯން 14 ޕްރޯއާއި ޕްރޯ މެކްސްގެ ޕްރީ އޯޑަރަށް ހުޅުވާލައިފި

އިންތިޒާރަށް ނިމުމެއް، ހިތްގައިމު ޗާލު އައިފޯން 14 ދައްކާލައިފި

އުރީދޫން އައިފޯން 13 ޕްރީ އޯޑަރަށް ހުޅުވާލައިފި

އައިފޯން 13 ލޯންޗުކުރުމާއި އިޝްތިހާރުގައި "ދަމް މާރޯ ދަމް" ރާގު، ޒީނަތު އަމަން ހުރީ އުފަލުން!

އައިފޯން 13 އާއެކު އެޕަލްގެ އާ ޕްރޮޑަކްޓުތައް ދައްކާލައިފި

އުރީދޫން އައިފޯނު 12 މިނީ އަދި 12 ޕްރޯ މެކްސް ޕްރީ އޯޑަރަށް މިރޭ ހުޅުވައިލަނީ

އިންޑިއާއިން އައިފޯން 12 ގަތުމަށްވުރެ ދުބާއީއަށް ޓިކެޓް ނަގައިގެން ގޮސް ފޯނު ގަތަސް މާ އަގުހެޔޮ!

އެޕަލްގެ އާ އައިފޯން މިމަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު ނެރެނީ

5