އިންޑިއާ

މަތީ ތައުލީމުގެ 1،000 ހިލޭ ފުރުސަތު އިންޑިއާއިން ހަމަޖައްސައިދީފި

1

އަސްކަރީ ބޭނުމަށް ރާއްޖޭގެ ބިމުން ކައިވަތެއްވެސް ބޭރުގެ ބަޔަކަށް ނުދެވޭނެ: ރައީސް

އިންޑިއާގެ ދަތުރުގައި ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި އިސްތިގުލާލު ގެއްލޭ ފަދަ ކަމަކަށް އެއްބަސްވެފައެއް ނޯންނާނެ : ރައީސް

1

އިންޑިއާގެ ލޯންގެ ސަބަބުން ރާއްޖެ އިތުރަކަށް ނުދަރާނެ : ރައީސް

1

ޖީއެމްއާރާ އެކު އެއްވެސް އެއްބަސްވުމެއް ނުވަން: ރައީސް

އިންޑިއާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލުމަށްފަހު އެނބުރި ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ރައީސް ފުރާވަޑައިގެންފި

ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ތާޖް މަހަލަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި

އިންޑިއާއިން ދިން އެހީއަކީ ދަރަންޏެއް ނޫން: އަމީރު

ރައީސް ސޯލިހާއި އިންޑިއާގެ ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރައީސް ސޯލިހުގެ އަރިހަށް އިންޑިއާގެ ނައިބު ރައީސް އިހުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

އިންޑިއާގެ ރައީސް އާއި ބޮޑުވަޒީރު އަންނަ އަހަރު ރާއްޖެ ވަޑައިންނަވަނީ

ވިސާގެ ގުޅުން ހަރުދަނާ ކުރުމާއި ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ ތިން އެއްބަސްވުމެއްގައި އިންޑިއާއެކު ސޮއިކޮށްފި

... 94