އިންޑިއާ

ރައީސް ސޯލިހާއި އިންޑިއާގެ ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރައީސް ސޯލިހުގެ އަރިހަށް އިންޑިއާގެ ނައިބު ރައީސް އިހުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

އިންޑިއާގެ ރައީސް އާއި ބޮޑުވަޒީރު އަންނަ އަހަރު ރާއްޖެ ވަޑައިންނަވަނީ

ވިސާގެ ގުޅުން ހަރުދަނާ ކުރުމާއި ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ ތިން އެއްބަސްވުމެއްގައި އިންޑިއާއެކު ސޮއިކޮށްފި

ރައީސް ސޯލިހު، އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ވަން ފޮޓޯ: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އިންޑިއާ ދަތުރުފުޅު

ލޯނުގެ ގޮތުގައި 1.4 ބިލިއަން ޑޮލަރު ރާއްޖެއަށް ދޭން އިންޑިއާއިން ނިންމައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދަންނަވައިފި

ކޮންމެ ހަ މަހަކުން 90 ދުވަހުގެ އިންޑިއާ ވިސާ ލިބޭނެ: ރައީސް

2

ރައީސް ސޯލިހު އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގެންފި

ރާއްޖޭގައި ހުރި އިންވެސްޓްމެންޓުތަކާ މެދު އިންޑިއާގެ ވިޔަފާރިވެރީންގެ ޝައުގުވެރިކަން ހޯދާނަން : ރައީސް

ދިވެހިންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން އެންމެ ބޮޑަށް ގުޅިފައިވަނީ އިންޑިއާއާ: ރައީސް ނަޝީދު

... 89