އިންޑިއާ

8 ގައުމަކަށް ސަފީރުން އައްޔަންކުރުމަށް ނަންތައް މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިފި

ކަނޑުހުޅުދޫގައި އެކްސްކަވޭޓަރަކުން ޖެހި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

އިޚުލާސްތެރި ކަމާ އެކު އެހީވެދިނުމުގެ ވިސްނުމެއް އިންޑިއާގެ ނެތް، ބޭނުންވަނީ ރާއްޖެއަށް އަތްގަދަކުރަން: ޗައިނާ

2

ސަރުކާރުގެ ވައުދުތައް ފުއްދުމަށް އިންޑިއާއިން އެއްބާރުލުން ދޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ދީފި

މިލިޓަރީ ގުޅުން ބާއްވަން ޖެހޭނީ އިންޑިއާއާ، ޗައިނާއާ އެކު ބާއްވަންވީ އިގުތިސާދީ ގުޅުން: އުމަރު

2

ރާއްޖޭގައި ސިފައިން ބޭތިއްބުމާއި ޗައިނާގެ ގުޅުން ކުޑަކުރުމަށް އިންޑިއާއިން ޝަރުތެއް ނުކުރޭ: ޝާހިދު

2

ރާއްޖޭގައި ބޭރު ގައުމެއްގެ އަސްކަރީ މަރުކަޒެއް ހަދާކަށް ފުރުސަތެއް ނުދޭނަން: ފޮރިން މިނިސްޓަރު

1

ޝަރުތުތަކަކާއެކު އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނު އެހީއެއް ދެނީ

ޗައިނާގެ ދަރަނީގެ ވާހަކަ ފުރަތަމަ ދައްކަންވީ ޗައިނާއާ، ދަރަނި ހޯދަން އަދިއެއް ނާދޭ: ޑރ. ޝަހީދު

ކެޔޮނިރު ކޮލަމް: ބޭނުމީ "ފުރަތަމަ އިންޑިއާ" ސިޔާސަތެއް ނޫން! "ފުރަތަމަ ދިވެހިރާއްޖެ" ސިޔާސަތު!

9

އިންޑިއާއަށް ރައީސް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި އައު ވިސާ އެގްރިމެންޓެއްގައި ސޮއިކުރައްވާނެ: ޝާހިދު

މިނިސްޓަރު ޝާހިދު އިންޑިއާގެ ރައީސް އާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި