އިންޑިއާ

ދިވެހި ސިފައިންގެ އޮޕަރޭޝަނަލް ގާބިލްކަން އިތުރުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި

އިންޑިއާގެ އާމީ ޗީފް، މިނިސްޓަރު މާރިޔާގެ އަރިހަށް އިހްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

ކެންސަރު ބަލީގެ ފަރުވާއަށް ހާއްސަ ހޮސްޕިޓަލެއް ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކުރަނީ

1

އިންޑިއާގެ ޗީފް އޮފް އާރމީ ސްޓާފް، ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

ރާއްޖޭގައި ހައިޑްރޮގްރަފިކް ޔުނިޓެއް އުފެއްދުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން ރާއްޖޭގެ ކްރިކެޓް ޓީމަށް އިންޑިއާ ބަލިކުރެވޭނެ: ޝާހިދު

އިންޑިއާގައި ބާއްވާ ފުރަތަމަ ޑައިވިން އެކްސްޕޯގެ ޝަރަފުވެރި މެހެމާނަކަށް ރައީސް ނަޝީދު

އިންޑިއާގެ ރިއަލިޓީ ޝޯތައް ރާއްޖެ ގެންނަން މަޝްވަރާ ކުރާނަން: މަހުލޫފު

1

އިންޑިއާގައި ބާއްވާ އެންމެ ފުރަތަމަ ޑައިވިން އެކްސްޕޯގައި ދިވެހި ދެ އަންހެނުން ތަގުރީރު ކުރަނީ

ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އިންޑިއާގެ ލަވްލީ ޔުނިވާސިޓިގެ ކޯހަކުން ދިވެހި ފުލުހަކު އެއްވަނަ ހޯދައިފި

އަންނަ އަހަރުގެ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ވެސް ބަންގުލަދޭޝްގައި

... 108 ...