އިންޑިއާ

އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖެ ގުޅިގެން ބާއްވާ "ކޮންސިއުލާ ޓޯކްސް"ގެ ދެވަނަ ބައްދަލުވުން ފަށައިފި

އިންޑިއާގެ މަރުކަޒީ ބޭންކުގެ ގަވަރުނަރު އިސްތިއުފާދީފި

ވަން ފޮޓޯ: އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖެ ގުޅިގެން ބާއްވާ "ކޮންސިއުލާ ޓޯކްސް"ގެ ދެވަނަ ބައްދަލުވުން

އެމްއެންޑީއެފް އާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު ބެލުމަށް އިންޑިއާގެ މަނަވަރެއް އަތުވެއްޖެ

އިއްޔެ ފުރަން އޮތް އެއާ އިންޑިއާގެ ފްލައިޓުގައި ދިވެހިންގެ ބަޔަކަށް ނުފުރި 5 ގަޑިއިރު: އަދިވެސް ފުރޭނެ އިރެއް ނޭނގެ

1

އިންޑިއާގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި މަދޫރީ ޑިކްސިޓް ވާދަކުރަނީ؟

8 ގައުމަކަށް ސަފީރުން އައްޔަންކުރުމަށް ނަންތައް މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިފި

ކަނޑުހުޅުދޫގައި އެކްސްކަވޭޓަރަކުން ޖެހި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

އިޚުލާސްތެރި ކަމާ އެކު އެހީވެދިނުމުގެ ވިސްނުމެއް އިންޑިއާގެ ނެތް، ބޭނުންވަނީ ރާއްޖެއަށް އަތްގަދަކުރަން: ޗައިނާ

2

ސަރުކާރުގެ ވައުދުތައް ފުއްދުމަށް އިންޑިއާއިން އެއްބާރުލުން ދޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ދީފި

މިލިޓަރީ ގުޅުން ބާއްވަން ޖެހޭނީ އިންޑިއާއާ، ޗައިނާއާ އެކު ބާއްވަންވީ އިގުތިސާދީ ގުޅުން: އުމަރު

2

ރާއްޖޭގައި ސިފައިން ބޭތިއްބުމާއި ޗައިނާގެ ގުޅުން ކުޑަކުރުމަށް އިންޑިއާއިން ޝަރުތެއް ނުކުރޭ: ޝާހިދު

2