އިންޑިއާ

ވަން ފޮޓޯ: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އިންޑިއާ ދަތުރުފުޅު

ލޯނުގެ ގޮތުގައި 1.4 ބިލިއަން ޑޮލަރު ރާއްޖެއަށް ދޭން އިންޑިއާއިން ނިންމައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދަންނަވައިފި

ކޮންމެ ހަ މަހަކުން 90 ދުވަހުގެ އިންޑިއާ ވިސާ ލިބޭނެ: ރައީސް

2

ރައީސް ސޯލިހު އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގެންފި

ރާއްޖޭގައި ހުރި އިންވެސްޓްމެންޓުތަކާ މެދު އިންޑިއާގެ ވިޔަފާރިވެރީންގެ ޝައުގުވެރިކަން ހޯދާނަން : ރައީސް

ދިވެހިންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން އެންމެ ބޮޑަށް ގުޅިފައިވަނީ އިންޑިއާއާ: ރައީސް ނަޝީދު

ވިސާއަށް ލުއިތަކެއް ގެނައުމާއި ބަޖެޓަށް ފައިސާ ހޯއްދެވުމަށް ރައީސް އިންޑިއާއަށް

ރައީސް ސޯލިހަށް އިންޑިއާއިން ރަތްދޫލައެއް، ހުންނަވާނީ އެގައުމުގެ ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅުގައި

1

އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖެ ގުޅިގެން ބާއްވާ "ކޮންސިއުލާ ޓޯކްސް"ގެ ދެވަނަ ބައްދަލުވުން ފަށައިފި

އިންޑިއާގެ މަރުކަޒީ ބޭންކުގެ ގަވަރުނަރު އިސްތިއުފާދީފި

ވަން ފޮޓޯ: އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖެ ގުޅިގެން ބާއްވާ "ކޮންސިއުލާ ޓޯކްސް"ގެ ދެވަނަ ބައްދަލުވުން