އާމްދަނީ

މިއީ ދުވަހަކު ވެސް ކުރިމަތިނުލާވަރުގެ އިގްތިސާދީ ދަތިކަމެއް، ޖީޑީޕީ މައިނަސް 11 ޕަސެންޓަށް ގޮސްދާނެ: ފައްޔާޒު

2

ޓޫރިޒަމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ތަންތަނުގެ ބިމުކުލިިން ނަގާ ޖޫރިމަނާ ކުޑަކޮށްފި

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ 80 ޕަސެންޓް ވިޔަފާރިތަކުން މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކުޑަކުރި: ދިރާސާ

އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސް 8488 މީހަކަށް ދީފި، ޖުމުލަ 35 މިލިއަން ރުފިޔާ

1

މުދަލު ޑިއުޓީން 50 ޕަސެންޓް ކުޑަކުރާ އިސްލާހަށް މިއަދު އަމަލުކުރަން ފަށާނެ

ވިޔަފާރިތަކަށް ކުރިމަގު ބަނަ، ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ހާލަތު ގޯސްވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރޭ: ދިރާސާ

1

އެސްޑީއެފްސީ މެދުވެރިކޮށް 198 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފި

އިންކަމް ސަޕޯޓުގެ ގޮތުގައި 27 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފި

4

ނުފޫޒު ގަދަ ބާރުތަކުގެ ޕަޕެޓެއްގެ ގޮތުގައި ކުރައްވާ ވެރިކަމުގެ ނަތީޖާއަކީ ދިވެހީން އަޅުވެތިވުން: ސައީދު

3

އިންކަމް ސަޕޯޓުގެ ގޮތުގައި 18 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފި

ބޮޑުތަޅު ނެއްޓުން: ގައުމުގައި ދިރުމާއި ހަކަތަ އެބަހުރި، މިސްރާބު އުފާވެރިކަމާ ދިމާއަށް

ވަޒީފާ ގެއްލިފައިވާ ޒުވާނުންނަށް އެހީވުމަށް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތައް ކޮމަންވެލްތާ ހިއްސާކޮށްފި

... 8 ...