އާމްދަނީ

ލޯނުތައް ދެއްކުން މި އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ފަސްކޮށްދޭން އެސްޑީއެފްސީން ނިންމައިފި

1

އެޗްޑީސީއަށް ދިން ލުއި ދެ މަހަށް އިތުރު ކޮށްފި

ދައުލަތުގެ ވަޒީފާ އާއި އިނާޔަތް ނުލިބޭ އެންމެނަށް ހިލޭ ކާޑު ފޯރުކޮދިނުމަށް ގޮވާލައި ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލައިފި

ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ކުޑަކުރި މުސާރަތައް މިމަހުން ފެށިގެން އަލުން އިޔާދަކުރަން ނިންމައިފި

ބޭރުފައިސާ ގަނެ ވިއްކޭނެ ފަސޭހަ މަގެއް ފަހިކުރަން ގޮވާލައި ޖާބިރު ހުށަހެޅި ކުއްލި މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލައިފި

ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ބަޖެޓުގައި 15 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މަދުވުމެއް އުޅޭނެ: ނާޝީޒު

އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ޖުމުލަ 43 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފި

ޖުލައި މަހުގެ އާމްދަނީ 69 ޕަސެންޓް ދަށަށް

ކޮވިޑް ފްރީޒޯން ކަނޑައަޅައި އިގްތިސޯދީ ހަރަކާތްތަކަށް ގައުމު ހުޅުވައިލުމަށް ހުށަހެޅި ގަރާރު ފާސްކޮށްފި

1

ހައުސިން އާއި ފުޑް އެލަވަންސް ދިނުމުގައި ބިދޭސީންނާއި ދިވެހީންނާ ތަފާތު ކުރުން ހައްލެއް ނުވޭ: އަލީ ހުސެއިން

28 ނަރުހަކަށް ޖޫން އަދި ޖުލައިގެ މުސާރަ ނުލިބޭ ކަމަށް ބުނެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި

1

މިއީ ދުވަހަކު ވެސް ކުރިމަތިނުލާވަރުގެ އިގްތިސާދީ ދަތިކަމެއް، ޖީޑީޕީ މައިނަސް 11 ޕަސެންޓަށް ގޮސްދާނެ: ފައްޔާޒު

2
... 7 ...