އާމްދަނީ

ކޮވިޑް 19 އާ ގުޅިގެން ދެކުނު އޭޝިއާއިން އެންމެ ބޮޑަށް ގެއްލުންވާނީ ރާއްޖެއަށް: ވޯލްޑް ބޭންކް

މިވަގުތު އެމްއެމްއޭއިން ބޭންކުތަކަށް ދޫކުރާ ޑޮލަރު، ވިޔަފާރިވެރިންނާ ހަމައަށް ފޯރައިތޯ، ބަލަންޖެހޭ: ބޮންޑާ

ޗައިނާގައި ދެވަނަ ފަހަރަށް ކޮވިޑް 19 ފެތުރިދާނެ ކަމުގެ ބިރު އެބައޮތް ކަމަށް އެގައުމުގެ ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ

މިހާލަތުގައި ޖީޑީޕީ މައިނަސް ނުވަ ޕަސެންޓަށް ވެއްޓޭނެކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ: ގަވަރުނަރު

1

އިންޓަނެޓުގެ އަގުހެޔޮކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި މައްސަލަ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފި

ބޮޑުކަންނެލީގެ މަސްވެރީންގެ ހާލަތު ގޯހުން ގޯހަށް، އަގު 25ރ އަށް ވެއްޓުނު އިރު ފައިސާ ނުލިބޭތީ ފުރުން ދަތިވެއްޖެ

3

އެންމެ ސިނާއަތަކަށް މުޅި ގައުމު ބަރޯސާވުން - އިގްތިޞާދީ ބޮޑު ބިރުވެރިކަމެއް (ފުރަތަމަ ބައި)

ރިސޯޓުތަކާއި ވިޔަފާރިތަކަށް ލޯނު ދޫކުރަން ބީއެމްއެލުން ހުޅުވާލައިފި

ކޮވިޑް 19 ގެ ސަބަބުން ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް އޮތްތޯ ބެލުމަށް ޓޫފޯވަން ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައިފި

ކޮވިޑް 19 : ގައުމުތަކަށް އެހީވުމަށް ވޯލްޑް ބޭންކުން 160 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޕެކޭޖެއް

ފްރީޓްރޭޑް އެގްރީމެންޓުގެ ސަބަބުން އިންކަމްއިން ލިބޭ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ގެއްލިގެން ދާނެ: މަޖިލިސް ރައީސް

ގުޅީފަޅު އަދި ތިލަފުށީގެ ކުލިތަކުން 30 ޕަސެންޓް ކަނޑައިދޭން ނިންމައިފި

2
... 18