އާމްދަނީ

މިނިސްޓަރާ އޮންނަ ގާތްކަމުން ބްލޭންކްޗެކެއް ދެވިގެންނުވާނެ، ހުއްދަދޭންޖެހޭނީ ހަރުކަށި މޮނިޓަރިން ނިޒާމަކުން!

އޯވަޑްރާފްޓްގެ ގޮތުގައި 800 މިލިޔަން ނެގޭނެ ގޮތް އަންގާރަ ދުވަހަށް ހަމަޖެހޭނެ: މަޖިލިސް ރައީސް

އެމްއެމްއޭއިން އިތުރު ފައިސާނަގަން ހުއްދަދިނުމުގެ ބަހުސް ވާނީ މި ޖީލުގެ ކާމިޔާބަށް ނުވަތަ ހަލާކަށް: މަޖިލިސް ރައީސް

ގާނޫނުގައި ވާގޮތުން އޯވަޑްރާފްޓްގެ ގޮތުގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަށް ނެންގެވޭނީ 219 މިލިޔަން: މަޖިލިސް ރައީސް

މިދަނޑިވަޅުގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ކްރައިސިސް ބަޖެޓެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ: ސަލީމް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިގްތިސޯދުގައި 37.6 ބިލިޔަން އެބަ ދައުރުވޭ: މަޖިލިސް ރައީސް

އައިއެމްއެފް އިން ރާއްޖެއަށް 28.9 މިލިއަން ޑޮލަރު ދިނުމަށް ފާސްކޮށްފި

ކޮވިޑް 19 : އޯޕެކް ފަންޑުން ރާއްޖެއަށް އެހީވުމަށް 20 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ދޭން ނިންމައިފި

ހުރިހާ ވަގުތެއްގައި ވެސް ޑެލިވަރީ ކުރެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

ފިޔަވަޅުތަކާއެކުވެސް ރާއްޖޭން 2000 މީހުންނަށް ކޮވިޑް 19 ޖެހި 10 ޕަސެންޓް މީހުން ސީރިއަސްވާނެ: މަޖިލިސް ރައީސް

3

ކޮންމެހެން ޖެހިގެން މަސައްކަތަށް ނެރޭ މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރުގަޑީ ފައިސާ ލިބޭނެ: ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު

ކޮވިޑް 19 އާ ގުޅިގެން ދެކުނު އޭޝިއާއިން އެންމެ ބޮޑަށް ގެއްލުންވާނީ ރާއްޖެއަށް: ވޯލްޑް ބޭންކް

... 17