އާމްދަނީ

ލޮކްޑައުން އަވަހަށް ވީއްލޭނެ ސިޔާސަތަކަށް މަސައްކަތްކުރަން އެބަޖެހޭ: މެންބަރު ޝަރީފް

1

އިވެންޓް އިންޑަސްޓްރީވެސް ހުއްޓުމަކަށް، ރިލީފް ޕެކޭޖު ލަސްވާތީ ނުތަނަވަސްކަން!

ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ހުށަހެޅުއްވިގޮތަށް އެމްއެމްއޭއިން 4.2 ބިލިޔަން ނެގުމުުގެ ހުއްދަދޭން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ފަނޑިޔާރުންނާއި ހުރިހާ ސިޔާސީ މުސާރަތައް 20،000 އަށް ކުޑަކުރަން ގޮވާލައިފި

2

މަޖިލީހުގައި އެމްޑީޕީގެ ސުޕަމެޖޯރިޓީ އޮވެ އެމީހުންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެދެނީ ހަވަރަށް: މޫސަ

2

ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ހުށަހެޅިގޮތަށް 4.2 ބިލިޔަން އެމްއެމްއޭއިން ނެގުމުުގެހުއްދަދޭން ޕީޖީ ގްރޫޕުން ފާސްކޮށްފި

1

އެއްބާރުލުން ދޭންވީ ދުވަހު، ފެނިގެން މިދަނީ ޖެއްސުންކޮށް އެމްޑީޕީ މެންބަރުން ސަރުކާރު ފެއިލްކޮށްލާ މަންޒަރު: ނަޝީދު

ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަށް އިތުބާރެއް ނެތް، 4.4 ބިލިޔަން ފާސްކުރަން ހުށަހެޅީ ބޮލުގައި ބަޑިޖައްސާފައި: ބޮންޑޭ

މަޖިލިސް ރައީސް ބަހުސްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަތުމަށް މެންބަރު ޝަރީފް އެދިވަޑައިގެންފި

1

މީ ފުށްފުށްކޮށް އެތިކޮޅުދީ ސަރުކާރުގެ ކަރުގައި ވާޖަހައިގެން ދަމާން ވީ ވަގުތެއް ނޫން: ރޮޒެއިނާ

3

ގައުމު ނޭވާ ހޮޅިއަށް އެޅުމުގެ މަގުމަތީގައި، މަޖިލިސް ރައީސް ސަރުކާރަށް ޖެއްސުން ކުރެއްވުމުގައި؟

2

މިހާތަނަށް 2.2 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޓީބިލް ވިއްކައިފި

... 16