އައިޖީއެމްއެޗް

އައިޖީއެމްއެޗްގެ މުވައްޒަފުން މިއަދު ލީ ރަތްހެދުން، ވަޒީފާއަށް ދިޔައީ ފައިމަގުގައި

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ ނަން ބަދަލު ކުރަން އުޅޭކަން އެނގިފައެއް ނެތް: ރައީސް އޮފީސް

1

ސަރުކާރުން އުޅެނީ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ ނަން ބަދަލު ކުރަން: ޝުޖާއު

މެންޓަލް ހެލްތު ސެންޓަރުން "ވޯލްޑް މެންޓަލް ހެލްތު ވީކް" ފާހަގަކުރަން ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގަނީ

ލ. ގަމުގައި ފެންގަނޑަށް ވެއްޓުން ކުއްޖާގެ ހާލު އަދިވެސް ސީރިއަސް، އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާދެނީ

ގޭސް ފުޅި ގޮވިހާދިސާގައި އަނިޔާވި ބިދޭސީއަކަށް އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދެނީ

ހަދަމުން ދިޔަ އިމާރާތަކުން ވެއްޓުނު މީހަކަށް އައިޖީއެމްއެޗުގައި ފަރުވާ ދެނީ

ސްކޫލް ބަންދުގައި އައިޖީއެމްއެޗްގައި ހިތާނަކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކުދިން ނަންނޯޓު ކުރުން މިމަހު 15 އިން ފެށިގެން

ހައްޖުވެރިންނަށް ހާއްސަ ކުލިނިކެއް އައިޖީއެމްއެޗުގައި ހުޅުވައިފި

މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނީ ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ ރިޒްވާން

މާލޭ ގެއެއްގެ ތެރެއިން މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނިއްޖެ

އަދީބަށް އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާދެނީ

2
... 30 ...