Close

އައިޖީއެމްއެޗް

އެޑްމިޓްކޮށްފައިތިބޭ ބަލިމީހުންނަށް ޒިޔާރަތް ކުރުން އައިޖީއެމްއެޗުން މެދުކަނޑާލައިފި

ކޮވިޑް-19ގެ ސާމްޕަލްތައް ތަހުލީލުކުރަނީ ޑަބްލިޔުއެޗްއޯގެ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް: އައިޖީއެމްއެޗް

ރޯގާއާއި ފާނަބަސަންދު ފެތުރޭތީ ކުޑަކުދިންނާއި ދިފާއީ ނިޒާމު ބަލިކަށި މީހުން ހޮސްޕިޓަލަށް ޒިޔާރަތް ނުކުރަން އިލްތިމާސްކޮށްފި

1

ގުރައިދޫ މަރުކަޒުގައި ހުރި އަންހެނަކު މަރުވެއްޖެ، މަރުވީ ސިއްހީ މައްސަލަތަކަށް ފަރުވާ ދެމުންދަނިކޮށް

ގިނަ އަދަދެއްގެ ނަރުހުން ހޯދަން އައިޖީއެމްއެޗުން އިއުލާނުކޮށްފި

މުވައްޒަފުންނަށް ފުރައްސާރަ ކުރުން ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެ، ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ފަހެއް ނުޖެހޭނަން: އައިޖީއެމްއެޗް

މާލޭގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަނިޔާވި ޒުވާނަކަށް އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދެނީ

ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް ރައީސް ޔާމީން މާލެ ގެނެސްފި

މާލެ ހޮސްޕިޓަލްސް ގަވަނިން ބޯޑުގެ ނަން ބަދަލުކޮށް އެ ބޯޑު އަލުން އެކުލަވައިލައިފި، ޗެއާމަނަކަށް ޑރ. އަޒީޒު

ގަވައިދުން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކައި ކެންސަރު ބަލީގެ އަލާމާތްތަކަށް ފާރަވެރިވާން ޖެހޭ: އަމްރު

އައިޖީއެމްއެޗުގައި ކިޑްނީ ބަދަލުކުރުމުގެ ހިދުމަތް މިއަހަރު ފެށޭތޯ މަސައްކަތްކުރަނީ

އެން ހިފަން މޫދަށް އެރި އުޅުނު މަސްވެރިއެއްގެ ކަރަށް ތޮޅިއެއްގެ ތުން ހެރިއްޖެ

3
... 29 ...