އައިޖީއެމްއެޗް

ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް ރައީސް ޔާމީން މާލެ ގެނެސްފި

މާލެ ހޮސްޕިޓަލްސް ގަވަނިން ބޯޑުގެ ނަން ބަދަލުކޮށް އެ ބޯޑު އަލުން އެކުލަވައިލައިފި، ޗެއާމަނަކަށް ޑރ. އަޒީޒު

ގަވައިދުން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކައި ކެންސަރު ބަލީގެ އަލާމާތްތަކަށް ފާރަވެރިވާން ޖެހޭ: އަމްރު

އައިޖީއެމްއެޗުގައި ކިޑްނީ ބަދަލުކުރުމުގެ ހިދުމަތް މިއަހަރު ފެށޭތޯ މަސައްކަތްކުރަނީ

އެން ހިފަން މޫދަށް އެރި އުޅުނު މަސްވެރިއެއްގެ ކަރަށް ތޮޅިއެއްގެ ތުން ހެރިއްޖެ

3

ބުރިޖުގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

އައިޖީއެމްއެޗަށް ޓެސްޓެއް ހަދަން ގެންދިޔަ ގައިދީއަކު ފިލައިފި

ހަ މަހާއި އަށާރަ މަހާ ދެމެދު ކުދިންނަށް މީސަލްސް ވެކްސިންގެ އިތުރު ޑޯޒެއް ދެނީ

1

އަނިޔާ ލިބުނު ކުއްޖާ ގެއަށް ދޫކޮށްލައިފި

ކުއްޖާ މާލެ ގެނެސްފި، ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ މާމައަށް

ހިމަބިހި ޖެހިފައިވާ ދެވަނަ މީހަކު ފެނިއްޖެ، ޝައްކު ކުރެވޭ ތިން ވަނަ މީހާގެ ޓެސްޓުތައް ހަދަނީ

ހިމަބިއްސަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އިތުރު ކުއްޖަކަށް މިއަންނަނީ ފަރުވާ ދެމުން: އައިޖީއެމްއެޗް

... 26 ...