އިބްރާހީމް ރިފްއަތު

ކައުންސިލް އިންތިހާބު ފަސްކުރަން ގާނޫނަަށް ގެންނަން ޖެހޭ އިސްލާހު އޭޖީ ގެންދަވަނީ ޑްރާފަޓް ކުރައްވަމުން: ރޮޒެއިނާ

ދީބާޖާ މައްސަލައިގެ ހުކުމް ރިވިއުކުރަން އޭޖީ ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައިގެންފި

ކުޑަކުދިންގެ ގާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު ނިޒާމީ ގޮތެއްގައި ކުޑަކުދިންނަށް ލިބޭ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވޭނެ: އޭޖީ

މަޖިލީހުގެ މި ދައުރަށް ފޮނުވަން ގަސްދުކުރާ 56 ބިލުގެ ލިސްޓު ރައީސް އޮފީހުން މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިފި

ދައުލަތުގެ ވަކީލުންނަށް ތަމްރީނުގެ ފުރުސަތު ހޯދަން އިންޑިއާގެ ބަންޑާރަ ނައިބާ މަޝްވަރާކޮށްފި

ހެއްކާބެހޭ ގާނޫނާއި، ހެކި ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ ބިލް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް އޭޖީގެ ކިބައިން އެދިއްޖެ

އޭޖީ އޮފީސް ހިންގުން ވަގުތީގޮތުން މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒުއާ ހަވާލުކޮށްފި

މިދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި 1003 ކަމަކަށް ގާނޫނީ ލަފާ ދިނިން: އޭޖީ އޮފީސް

ނުނިމި ލަސްވާ މައްސަލަތައް މުރާޖައާކުރަން ޕީޖީއަށް ހުށަހެޅޭގޮތަށް ނިންމުމުން އޭޖީގެ ތާއީދު

އެންމެ މީހެއްގެ ވެސް އިންސާނީ ހައްގަކަށް އަރައިގަތުމީ އެކަމުގެ އަސަރު މުޅި މުޖުތަމައަށް ކުރާނެ ކަމެއް: އޭޖީ

"ހިއުމަން ރައިޓްސް އޮންލައިން ރިސާޗު"ގެ ނަމުގައި ޕޯޓަލެއް އިފްތިތާހު ކޮށްފި

މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ހަތަރު ބިލެއް ރައީސް އޮފީހަށް ފޮނުވައިފި

... 9