Close

އިބްރާހީމް ރިފްއަތު

ރައީސް ނަޝީދަށް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަ ކުރެވޭގޮތަށް ގާނޫނު އިސްލާހު ކޮށްފި

1

ކުންފުނިތަކަށް ބަދަލުދޭ މައްސަލަ އޭސީސީން ބަލަނީ

ގާނޫނުއަސާސީއަށް ބަދަލު ގެނައުމަކީ، ދައުލަތުން ލުއިކޮށް ކޮށްގެންވާނެ ކަމެއްނޫން: ނަޝީދު

މިދިޔަ ތިން މަސް ތެރޭ އޭޖީ އޮފީހުން 261 ކަމަކަށް ގާނޫނީ ލަފާ ދީފި

ކައުންސިލްތަކުގެ އުމުރު ފަސްއަހަރަށް ދިގުކޮށް ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް ރައްޔިތުންގެ ވޯޓުން ހޮވަން ހުށަހަޅައިފި

3

ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރަން ފުލުހުން ދެމީހަކު ހޯދަނީ

ސައިކަލެއް ވަގަށް ނަގައިގެން ގޮސް ފަނަރަހާސް ރުފިޔާގެ އަގުހުރި ފޯނެއް ފޭރިގެންފި

މަޖިލިސް ރައީސްގެ ރައްދު އޭޖީއަށް: ގާނޫނު ހެދުމުގެ ބާރު ގާނޫނު އަސާސީން ދީފައިވަނީ މަޖިލީހަށް، އެކަން ކުރެވޭނެ

މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ބިލަށް ހިޔާލު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ސަރުކާރުގެ ވައުދު ފުއްދުމަށް ނަޒާހަތްތެރި މަޖިލީހަކުން ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދޭނެ: ރިފްއަތު

ވަޒީފާ ހޯދާ މީހުންނަށް އެލަވަންސް ދިނުމާއި އިންކަމްޓެކްސް ނެގުމަށް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަނީ

ނިއުޔޯކް ކޮންވެންޝަންގައި ރާއްޖެއިން ސޮއިކޮށްފި

9