Close

އިބްރާހީމް ރިފްއަތު

އޭޖީ އޮފީސް ހިންގުން ވަގުތީގޮތުން މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒުއާ ހަވާލުކޮށްފި

މިދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި 1003 ކަމަކަށް ގާނޫނީ ލަފާ ދިނިން: އޭޖީ އޮފީސް

ނުނިމި ލަސްވާ މައްސަލަތައް މުރާޖައާކުރަން ޕީޖީއަށް ހުށަހެޅޭގޮތަށް ނިންމުމުން އޭޖީގެ ތާއީދު

އެންމެ މީހެއްގެ ވެސް އިންސާނީ ހައްގަކަށް އަރައިގަތުމީ އެކަމުގެ އަސަރު މުޅި މުޖުތަމައަށް ކުރާނެ ކަމެއް: އޭޖީ

"ހިއުމަން ރައިޓްސް އޮންލައިން ރިސާޗު"ގެ ނަމުގައި ޕޯޓަލެއް އިފްތިތާހު ކޮށްފި

މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ހަތަރު ބިލެއް ރައީސް އޮފީހަށް ފޮނުވައިފި

ވަން ފޮޓޯ: އެޓާނީ ޖެނެރަލް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރުން

ދީބާޖާގެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މުރާޖައާކުރުމަށް އޭޖީއަށް ދެންނެވުމަށް ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

އެންމެ މުހިންމު އިސްކަމެއްދޭނީ ޖުޑީޝަރީއަށް ގެންނަ ބަދަލު އަވަސްކުރަން: އޭޖީ

ރައީސް ޔާމީނާއި ރައީސް ވަހީދުގެ ވެރިކަމުގައި ހިނގާފައިވާ މައްސަލަތައް ބަލަން ހާއްސަ ބިލެއް

4

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގާނޫނުއަސާސީއާ ހިލާފްވެފައި ވާކަމަށްބުނާ މައްސަލަ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީން ބަލަނީ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޕެންޑިންގައި 1،910 މައްސަލަ، ނިންމޭނީ ދެ އަހަރާއި ހަ މަހުން

8