Close

އިބްރާހީމް ރިފްއަތު

މަޖިލީހުން ބިލްތައް ހެދުމަކީ ބަންޑާރަ ނާއިބު އެހާބޮޑަށް ހިތްޕުޅާ ވާ ކަމެއް ނޫން: މަޖިލިސް ރައީސް

ކަރަންޓީން ކުރަން އަމިއްލަ އިމާރާތްތައް ހަވާލުކުރަން އެންގުމަކީ ދައުލަތަށް މުދާ ނެގުމެއް ނޫން: އޭޖީ

ޓެކްނޮލޮޖީއާއެކު ޝަރީއަތް އަވަސްވެ، އިންސާފު ހޯދަން ހިނގަންޖެހޭ ދިގު މަގު ކުރުވެގެންދާނެ: އޭޖީ

އެޓާނީ ޖެނެރަލް އާއި ކައުންސިލް ޖެނެރަލްގެ ލަފާ އެއްގޮތް ވެއްޖެ! ހަސަން ލަތީފުގެ ބިލަށް ދެން ހަދާނީ ކިހިނެއް؟

ގާނޫނުއަސާސީ އިސްލާހު ނުކޮށް، ހަސަން ލަތީފު ހުށަހެޅި ބިލުން ކައުންސިލަރުންގެ ދައުރު ދިގެއް ނުކުރެވޭނެ: އޭޖީ

ގަވައިދުތަކަށް ބެލެނިވެރިކަންދޭ، އާންމު ގަވާއިދުތަކާބެހޭ ގާނޫނުގެ މުއްދަތު މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްދީފި

ގާނޫނަކުން ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު އަންނަ އަހަރަށް ފަސް ކުރަނީ

ކައުންސިލް އިންތިހާބު ފަސްކުރަން ގާނޫނަަށް ގެންނަން ޖެހޭ އިސްލާހު އޭޖީ ގެންދަވަނީ ޑްރާފަޓް ކުރައްވަމުން: ރޮޒެއިނާ

ދީބާޖާ މައްސަލައިގެ ހުކުމް ރިވިއުކުރަން އޭޖީ ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައިގެންފި

ކުޑަކުދިންގެ ގާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު ނިޒާމީ ގޮތެއްގައި ކުޑަކުދިންނަށް ލިބޭ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވޭނެ: އޭޖީ

މަޖިލީހުގެ މި ދައުރަށް ފޮނުވަން ގަސްދުކުރާ 56 ބިލުގެ ލިސްޓު ރައީސް އޮފީހުން މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިފި

ދައުލަތުގެ ވަކީލުންނަށް ތަމްރީނުގެ ފުރުސަތު ހޯދަން އިންޑިއާގެ ބަންޑާރަ ނައިބާ މަޝްވަރާކޮށްފި

7