އިބްރާހީމް ރިފްއަތު

ނަފުރަތު އުފެއްދުން ކުށަކަށް ހެދުމާއި މަޖިލިސް ރައީސާއި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަށް ގެކޮޅު ހަމަޖެއްސުމުގެ ބިލު ފޮނުވައިފި

މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ ރައްކާތެރިކަން ޔަގީންކުރުމަށް ގާނޫނުތަކަށް ބަދަލު ގެންނަން އަންގަވައިފި

ވެންޓިލޭޓަރުތަކުގެ އެއްބަސްވުން ބާތިލުކޮށްފި

މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ބިލުގެ މަސައްކަތަށް ސަރުކާރުގެ އެއްބާރުލުން ލިބޭނެ: އޭޖީ

މަންދު ކޮލެޖަށް ބަދަލު ދިނީ ގެއްލުން ކުޑަ ގޮތަށް، އޮޑިޓަރު ޖެނެރަލްގެ ލަފާ ތައާރުޒުވޭ: އޭޖީ

1

ކޯޓު މަރުހަލާ ނުނިމެނޭސް ބޮޑެތި ބަދަލުދޭ ގޮތަށް ބަންޑާރަ ނައިބު ނިންމެވީ ކީއްވެތޯ ކޮމެޓީން ސުވާލު އުފައްދައިފި

މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ބިލުގެ މަސައްކަތް ލަސްވީ ބަންޑާރަ ނައިބުގެ ސަބަބުން: އިންތި

ވެންޓިލޭޓަރުތައް ލިބޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ނެތުމުން އޭޖީގެ ލަފައަކަށް އެދިއްޖެ

ފްލެޓް ލިބުނުކަމަށް ދޫކުރި ލިޔުމަކީ، ފުލެޓްގެ މައްޗަށް މީހާގެ ހައްގު އޮތްކަން އެނގޭ ލިޔުމެއްނޫން: އޭޖީ

މުޖުތަމައުގެ ވިސްނުން ބަދަލުކުރުމަށް ގާނޫނަކީ ހަމައެކަނި ވަސީލަތެއް: އޭޖީ

އިންތިހާބު އަވަހަށް ބާއްވަން ހާއްސަ ގާނޫނު އިސްލާހުކުރަން ބިލެއް ހުށަހަޅަނީ

ފެއާމާކެޓާ ކުޅުމުގެ ބާރު މީރާއަށް ލިބޭގޮތަށް އޮތް މާއްދާ ބާތިލުކުރުމުގެ މައްސަލައަށް ޖަވާބުދޭން އޭޖީއަށް 10 ދުވަސް

6 ...