Close

އިބްރާހީމް ރިފްއަތު

ރިލްވާން މައްސަލައިގެ ތަހުގީގީ މަސައްކަތް އޮތީ ނިމުމަކާ ގާތުގައި: އޭޖީ

މަރުގެ އަދަބު އުވައިލެވޭނީ އާންމުންގެ ހިޔާލާއެކު: އޭޖީ

ރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދޭ މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ ސެޝަން މިއަދު

އީއީޒެޑްގެ މައްސަލަ އައިސީޖޭއަށް ހުށަހެޅުމާމެދު މަޝްވަރާއަކަށް ދާން ރާއްޖޭން ދައުވަތުދީފި

ދީބާޖާ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މާދަމާ ފަށަނީ

އަލަށް ހުށަހަޅާ އަބުރުގެ ބިލުން ނޫސްވެރިންނާއި މީޑިއާތަކަށް ނުރައްކަލެއް އަދި ބިރެއް ނެތް: އޭޖީ އޮފީސް

ގާނޫނު އަސާސީން އުފެއްދި އެންމެ މުހިންމު އަދި ބާރުގަދަ މަގާމަކީ ޕީޖީ: އޭޖީ ރިފްއަތު

ހައްގުތައް ދެމެހެއްޓުމަކީ ވެރިން ހެޔޮ އެދިގެން ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް: އޭޖީ

ދީބާޖާ މައްސަލައިގައި ދައުލަތަށް ވީ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމަށް ރޮޒެއިނާ އޭޖީ ރިފްއަތަށް ގޮވާލައްވައިފި

1

މިދިޔަ ހަ މަސް ދުވަހު އޭޖީން ވަނީ 60 މައްސަަލައެއްގައި ދައުވާ ކޮށްފައި

ފުލުހުންގެ ބިލަށް ސަރުކާރުން އިތުރު 40 އިސްލާހު ހުށަހަޅައިފި

މަޖިލީހުން ބިލްތައް ހެދުމަކީ ބަންޑާރަ ނާއިބު އެހާބޮޑަށް ހިތްޕުޅާ ވާ ކަމެއް ނޫން: މަޖިލިސް ރައީސް

6