އިބްރާހީމް ރިފްއަތު

ޓެރަރިސްޓުން ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުން ހައްޔަރުކުރުމަށް ގާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތް: ބަންޑާރަ ނައިބު

ޔާމީންގެ އިސްތިއުނާފީ ހައްގަށް ހުރަހެއް ނާޅަން: އޭޖީ

ނަފުރަތުގެ ބިލަށް ގެނެވިދާނެ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

ޒަމާނީ އުސޫލުތަކާއެކު ހެއްކާ ބެހޭ އާ ގާނޫނުގެ ބިލު ރަައީސް އޮފީހަށް ފޮނުވައިފި

މިނިވަން މުއައްސަސާތަކަށް އާންމުންގެ އިތުބާރު ހޯދަން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭ: އޭޖީ

ނަފުރަތުގެ ބިލު ހުށަހަޅައިގެން މަރަން ގޮވާއިރުވެސް ސަރުކާރުން ހިސާން ދިފާއުއެއް ނުކުރި: އީވާ

ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނާ ފުށުއަރާ ހަ ގާނޫނެއް އިސްލާހު ކުރަނީ

ފަސެންޖަރުންގެ ހައްގުތަކާބެހޭ ބިލު ވަނީ އޭޖީގެ މަޝްވަރާއަށް ފޮނުވާފައި: މިނިސްޓަރު ނަހުލާ

ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރުމަކީ ކުށެއްކަން ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްދިނުމަށް ބިލެއް ހުށަހަޅަނީ

ފްލައިން ސްކޫލް މައްސަލައިގައި އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތައް ފާހަގަކޮށް ޓްރާންސްޕޯޓަށް ގާނޫނީ ލަފާ ދީފިން: އޭޖީ

ބޮން ހެދުމުގެ ގާބިލުކަން ހުރި މީހުން ބަންދު ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތް ކަމަށް ބުނުމުން އޭޖީ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރަނީ

އިންޓެލިޖެންސް އޮޑިޓް ކޮމިޓީން މަޖިލީހުގެ 241 ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކޮށްފި

5 ...