އިބްރާހީމް ރިފްއަތު

މުޖުތަމައުގެ ވިސްނުން ބަދަލުކުރުމަށް ގާނޫނަކީ ހަމައެކަނި ވަސީލަތެއް: އޭޖީ

އިންތިހާބު އަވަހަށް ބާއްވަން ހާއްސަ ގާނޫނު އިސްލާހުކުރަން ބިލެއް ހުށަހަޅަނީ

ފެއާމާކެޓާ ކުޅުމުގެ ބާރު މީރާއަށް ލިބޭގޮތަށް އޮތް މާއްދާ ބާތިލުކުރުމުގެ މައްސަލައަށް ޖަވާބުދޭން އޭޖީއަށް 10 ދުވަސް

ޑީޖޭއޭއިން ކުށުގެ ރެކޯޑް ސާފުކޮށްދޭން ފަށައިފި

ކުޑަކުދިންގެ އަދުލުގެ ގާނޫނާއެކު ދައުވާ އުފުލުމުގެ ބަދަލުގައި އެހެން ފިޔަވަޅުތަކަށް އިސްކަންދެވޭނެ: އޭޖީ

ކޯޓުތަކުގައި އަންހެން ފަނޑިޔާރުންނަށް އިސްކަންދެވޭ ތަން މިހާރު ފެންނަމުން އެބަދޭ: އޭޖީ

95 ގައުމަކުން 259 ހުށަހެޅުމަކާ އެކު ރާއްޖެއާ ގުޅޭ ގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓް ޔޫޕީއާރުން އެޑޮޕްޓްކޮށްފި

ޝަރުއީ ދާއިރާ އިސްލާހު ކުރުމުގެ އިންޓަވެންޝަން ޔޫޕީއާރަށް ހުށަހަޅައިފި

އަންހެނުން ހިތާނުކުރުން ގާނޫނީ ކުށަކަށް ހަދަނީ

ރިލްވާން މައްސަލައިގެ ތަހުގީގީ މަސައްކަތް އޮތީ ނިމުމަކާ ގާތުގައި: އޭޖީ

މަރުގެ އަދަބު އުވައިލެވޭނީ އާންމުންގެ ހިޔާލާއެކު: އޭޖީ

ރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދޭ މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ ސެޝަން މިއަދު

4