Close

އިބްރާހީމް ރިފްއަތު

ކަނޑުގެ ސަރަހައްދާ ގުޅޭ މައްސަލާގައި ރާއްޖޭގެ ސްޓޭންޑް ބަދަލެއް ނުވޭ: އޭޖީ އޮފީސް

ޗާގޮސް މައްސަލައިގަައި ރާއްޖޭގެ ވިސްނުން ބަދަލުކޮށް، މޮރިޝަސްއާ އެއްކޮޅަށް ވޯޓު ދޭން ނިންމައިފި

"ގައުމީ ސަލާމަތް" ހިމަނައިގެން ހެއްކާ ބެހޭ ގާނޫނު އިސްލާހު ކުރަން ދެކޮޅު: އެމްޖޭއޭ

ހަ މަސް ތެރޭގައި ކްލެމެންސީ ބޯޑުން 161 މައްސަލަ ނިންމައިފި

ބާ ކައުންސިލްގެ އެކްސްކޯއަށް ތިން ބޭފުޅަކު އިންތިހާބުކޮށްފި

ހާރިޖީ މަސްލަހަތަށް ގެއްލުން ދިނުމަކީ ޖިނާއީ ކުށެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅަނީ

ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ވަކިކުރި 19 މީހަކަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 6.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ދީފަ: އޭޖީ

ހިސާން، އިސް ގާޒީ ޝަކީލާ ބައްދަލުކުރެއްވި ވާހަކައަކީ ދޮގެއް: ރައީސް ނަޝީދު

ހިސާނާއި ރިފްއަތު، ޔާމީން މައްސަލަ ބައްލަވާ ގާޒީއާ ބައްދަލުކުރެއްވި ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި

ރިފްއަތާއި އިމްރާންގެ ތެރެއިން އިތުރުފުޅު ހެއްދެވީ ކޮން ބޭފުޅެއްތޯ ބަލަން މަޖިލީހުން ފާހެއް ނުވި

އޭޖީ އާއި ހޯމް މިނިސްޓަރުގެ ތެރެއިން އިތުރުފުޅުހެއްދެވީ ކޮން ބޭފުޅެއްތޯ ބަލަންޖެހޭ، އެއީ އިމްތިޔާޒާބެހޭ މައްސަލައެއް: އީވާ

އޭޖީ ރިފްއަތާއި، ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާނުގެ ތެރެއިން އިތުރުފުޅުހެއްދެވި ބޭފުޅަކަށް ފިޔަވަޅުއަޅަން ހުށަހަޅައިފި

2