އިބްރާހީމް ރިފްއަތު

މިނިވަން މުއައްސަސާތަކަށް އާންމުންގެ އިތުބާރު ހޯދަން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭ: އޭޖީ

ނަފުރަތުގެ ބިލު ހުށަހަޅައިގެން މަރަން ގޮވާއިރުވެސް ސަރުކާރުން ހިސާން ދިފާއުއެއް ނުކުރި: އީވާ

ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނާ ފުށުއަރާ ހަ ގާނޫނެއް އިސްލާހު ކުރަނީ

ފަސެންޖަރުންގެ ހައްގުތަކާބެހޭ ބިލު ވަނީ އޭޖީގެ މަޝްވަރާއަށް ފޮނުވާފައި: މިނިސްޓަރު ނަހުލާ

ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރުމަކީ ކުށެއްކަން ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްދިނުމަށް ބިލެއް ހުށަހަޅަނީ

ފްލައިން ސްކޫލް މައްސަލައިގައި އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތައް ފާހަގަކޮށް ޓްރާންސްޕޯޓަށް ގާނޫނީ ލަފާ ދީފިން: އޭޖީ

ބޮން ހެދުމުގެ ގާބިލުކަން ހުރި މީހުން ބަންދު ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތް ކަމަށް ބުނުމުން އޭޖީ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރަނީ

އިންޓެލިޖެންސް އޮޑިޓް ކޮމިޓީން މަޖިލީހުގެ 241 ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކޮށްފި

ނަފުރަތު އުފެއްދުން ކުށަކަށް ހެދުމާއި މަޖިލިސް ރައީސާއި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަށް ގެކޮޅު ހަމަޖެއްސުމުގެ ބިލު ފޮނުވައިފި

މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ ރައްކާތެރިކަން ޔަގީންކުރުމަށް ގާނޫނުތަކަށް ބަދަލު ގެންނަން އަންގަވައިފި

ވެންޓިލޭޓަރުތަކުގެ އެއްބަސްވުން ބާތިލުކޮށްފި

މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ބިލުގެ މަސައްކަތަށް ސަރުކާރުގެ އެއްބާރުލުން ލިބޭނެ: އޭޖީ

2