އިބްރާހީމް ރިފްއަތު

އިއުތިރާފުގެ މައްސަަލަތައް އެއްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމޭގޮތަށް ގާނޫނު އިސްލާހުކުރަން އޭޖީއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައި: ޕީޖީ

ސަރުކާރުން ބުނި 32 ބިލްގެ ތެރެއިން ލިބުނީ 4 ބިލު، އިތުރު ބިލް ލިބޭނެ ކަމަކަށް ނުބެލެވޭ: މަޖިލިސް ރައީސް

އަލީ ވަހީދުގެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް: ސަރުކާރަށް ގިނަ ތުހުމަތުތަކެއް، ރައީސް ޔާމީން ދިފާއު ކުރެއްވި

ޓެރަރިސްޓުން ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުން ހައްޔަރުކުރުމަށް ގާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތް: ބަންޑާރަ ނައިބު

ޔާމީންގެ އިސްތިއުނާފީ ހައްގަށް ހުރަހެއް ނާޅަން: އޭޖީ

ނަފުރަތުގެ ބިލަށް ގެނެވިދާނެ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

ޒަމާނީ އުސޫލުތަކާއެކު ހެއްކާ ބެހޭ އާ ގާނޫނުގެ ބިލު ރަައީސް އޮފީހަށް ފޮނުވައިފި

މިނިވަން މުއައްސަސާތަކަށް އާންމުންގެ އިތުބާރު ހޯދަން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭ: އޭޖީ

ނަފުރަތުގެ ބިލު ހުށަހަޅައިގެން މަރަން ގޮވާއިރުވެސް ސަރުކާރުން ހިސާން ދިފާއުއެއް ނުކުރި: އީވާ

ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނާ ފުށުއަރާ ހަ ގާނޫނެއް އިސްލާހު ކުރަނީ

ފަސެންޖަރުންގެ ހައްގުތަކާބެހޭ ބިލު ވަނީ އޭޖީގެ މަޝްވަރާއަށް ފޮނުވާފައި: މިނިސްޓަރު ނަހުލާ

ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރުމަކީ ކުށެއްކަން ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްދިނުމަށް ބިލެއް ހުށަހަޅަނީ

2