އިބްރާހީމް ރިފްއަތު

ތަޅުމަށް ހާޒިރުވި ވަޒީރުން ލިޔުން ހުށަހަޅަން ނޭންގި އިރު، ލިޔުމުން ހުށަހެޅި ވަޒީރު ހާޒިރުވާކަށް ނޭންގޭނެ: ރޮޒޭ

ޗާގޯސް މައްސަލައިގެ ނިންމުން ގާނޫނާ ހިލާފުކަމުގެ ހެއްކެއް މެންބަރުންނަށް ދެއްކިފައެއްނުވޭ: ރިފްއަތު

އޭޖީގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ: ލިޔުމުން ޖަވާބުދާރީވާން ހުށަހެޅުމުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ލަފައެއްހޯދަނީ

1

އޭޖީގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ: ލިޔުމުން ޖަވާބުދާރީވުމަށް ފޮނުއްވާފައިވާތީ، ގޮތެއް ނިންމުމަށް ޖަލްސާ މެދުކަނޑާލައިފި

ރިފްއަތު އިސްތިއުފާދިނުމަށް ގޮވާލައި، އޭނާގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި

އީވާ މަގާމުން ވަކިކޮށް، ދެ ވަޒީރުންގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލައަށް އެމްޑީޕީން ތުރީލައިން ވިޕެއް ނެރެފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ވަޒީރުން ވަކިކުރުން، ޗާގޯސް ކޯލިޝަނަށް ވެދާނެ ކަމެއްތަ؟

އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލައަށް ޖަވާބުދާރީވާން ރިފްއަތަށް 30 މިނެޓް

އިތުބާރުނެތް ކަމުގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ބަންޑާރަނައިބަށް 14 ދުވަހުގެ ނޯޓިސް ދީފި

އަލީ އާޒިމް ވިދާޅުވީ ފިޔަވަޅު އަޅަން ހިތަށް އެރުވުމަކީވެސް ކުށެއް ކަމަށް

ރިފްއަތު ވަކިކުރުމާ ދެކޮޅަށް އެމްޑީޕީން ތްރީލައިން ވިޕެއް، ވަކިކުރިޔަކަ ނުދޭނަން!

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރާ މެމްބަރުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: އެމްޑީޕީ

2 ...