އިބްރާހީމް ރިފްއަތު

ރިފްއަތު އާއި ހިސާން ޖޭއެސްސީގެ މެންބަރުން ކަމުން އިސްތިއުފާދެއްވި ކަމަށް އެބޭފުޅުންގެ ނަންބަރުން މެސެޖުތަކެއް

ސަރުކާރުގެ ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންޑާގައި 201 ބިލެއް، އޭގެ ތެރޭގައި އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލު ވެސް ހިމެނޭ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބެންޗު ހަތް ފަނޑިޔާރުންނަށް އިތުރުކުރަނީ

މަސްތޫރު، ރިފްއަތު އަދި ހިސާން، މައްސަލަބަލާ ކޮމިޓީން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންފި

1

ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފަނޑިޔާރުން ޖަވާބުދާރީކޮށް ފާރަވެރިވެގެން މެނުވީ އިންސާފު ގާއިމެއް ނުކުރެވޭނެ: އޭޖީ

ގާނޫނު ނެގެހެއްޓުމުގައި މިހާރުގެ އެޓާނީ ޖެނެރަލް ފާޅުގައި އިހުމާލުވުމަކީ ބޮޑު މައްސަލައެއް: ޑރ ޖަމީލު

1

"ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޖޭއެސްސީއަށް ހުރަސްއެޅުން ހުއްޓުވުމަށް މަޖިލީހުން އަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ފިޔަވަޅެއް އަޅައިދިނުމަށް އެދެން"

މުސްތަގުބަލުގައި ބަންޑާރަ ނައިބު ގާނޫނުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރަން: ސުޕްރީމް ކޯޓު

ކްރީގްލަރގެ ނަމަށް ހުތުރުވާ ގޮތަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަޔާން ނެރުމަކީ ގެއްލިފައިވާ އިތުބާރު ހޯދޭނެކަމެއް ނޫން: ރިފްއަތު

ދައުލަތުން ދިނުމަށް ހުކުމް ކުރާ ފައިސާއަކީ، ދޭންޖެހޭ ފައިސާއެއްތޯ އޭޖީ ކަށަވަރު ކުރަންޖެހޭ: ރައީސް ނަޝީދު

1

ރިފްއަތު އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ހިންގާފައިވާނެ ކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭ: ނަޝީދު

ކޮށްފައިވާ ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތުތަކަކީ ދޮގު ތުހުމަތު ތަކެއް: އޭޖީ

... 12