Close

އިބްރާހީމް ރިފްއަތު

އެޓާނީ ޖެނެރަލް ރީޖަނަލް ލީގަލް އެއިޑް ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

ސިންގަޕޯރ ކޮންވެންޝަން އޮން މީޑިއޭޝަން ގައި ރާއްޖެއިން ސޮއި ކޮށްފި

ޖޭއެސްސީގެ މެންބަރުންނަށް ވަކާލާތު ނުކުރެވުމަކީ ހައްގެއް ގައިދު ކުރުމެއްނޫން: އޭޖީ

ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް، 502 މައްސަލައެއްގައި އެޓާނީ ޖެނެރަލް ގާނޫނީ ލަފާދެއްވާފައިވޭ

ފަނޑިޔާރު ދީދީގެ މައްސަލަ ބެލުމުގައި ރިފްއަތާއި މަސްތޫރާއި ހިސާންގެ މަސްލަހަތު ހިމެނޭކަމަކަށް ނުދެކެން: ނަޝީދު

އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ބަންޑާރަ ނައިބާއި ބައްދަލުކޮށްފި

ރިފްއަތު އާއި ހިސާން ޖޭއެސްސީގެ މެންބަރުން ކަމުން އިސްތިއުފާދެއްވި ކަމަށް އެބޭފުޅުންގެ ނަންބަރުން މެސެޖުތަކެއް

ސަރުކާރުގެ ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންޑާގައި 201 ބިލެއް، އޭގެ ތެރޭގައި އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލު ވެސް ހިމެނޭ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބެންޗު ހަތް ފަނޑިޔާރުންނަށް އިތުރުކުރަނީ

މަސްތޫރު، ރިފްއަތު އަދި ހިސާން، މައްސަލަބަލާ ކޮމިޓީން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންފި

1

ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފަނޑިޔާރުން ޖަވާބުދާރީކޮށް ފާރަވެރިވެގެން މެނުވީ އިންސާފު ގާއިމެއް ނުކުރެވޭނެ: އޭޖީ

ގާނޫނު ނެގެހެއްޓުމުގައި މިހާރުގެ އެޓާނީ ޖެނެރަލް ފާޅުގައި އިހުމާލުވުމަކީ ބޮޑު މައްސަލައެއް: ޑރ ޖަމީލު

1
... 11