އިބްރާހީމް ރިފްއަތު

ވަން ފޮޓޯ: އެޓާނީ ޖެނެރަލް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރުން

ދީބާޖާގެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މުރާޖައާކުރުމަށް އޭޖީއަށް ދެންނެވުމަށް ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

އެންމެ މުހިންމު އިސްކަމެއްދޭނީ ޖުޑީޝަރީއަށް ގެންނަ ބަދަލު އަވަސްކުރަން: އޭޖީ

ރައީސް ޔާމީނާއި ރައީސް ވަހީދުގެ ވެރިކަމުގައި ހިނގާފައިވާ މައްސަލަތައް ބަލަން ހާއްސަ ބިލެއް

4

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގާނޫނުއަސާސީއާ ހިލާފްވެފައި ވާކަމަށްބުނާ މައްސަލަ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީން ބަލަނީ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޕެންޑިންގައި 1،910 މައްސަލަ، ނިންމޭނީ ދެ އަހަރާއި ހަ މަހުން

ރައީސް ނަޝީދަށް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަ ކުރެވޭގޮތަށް ގާނޫނު އިސްލާހު ކޮށްފި

1

ކުންފުނިތަކަށް ބަދަލުދޭ މައްސަލަ އޭސީސީން ބަލަނީ

ގާނޫނުއަސާސީއަށް ބަދަލު ގެނައުމަކީ، ދައުލަތުން ލުއިކޮށް ކޮށްގެންވާނެ ކަމެއްނޫން: ނަޝީދު

މިދިޔަ ތިން މަސް ތެރޭ އޭޖީ އޮފީހުން 261 ކަމަކަށް ގާނޫނީ ލަފާ ދީފި

ކައުންސިލްތަކުގެ އުމުރު ފަސްއަހަރަށް ދިގުކޮށް ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް ރައްޔިތުންގެ ވޯޓުން ހޮވަން ހުށަހަޅައިފި

3

ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރަން ފުލުހުން ދެމީހަކު ހޯދަނީ

... 10