އިބްރާހީމް ރިފްއަތު

ރިފްއަތާއި އިމްރާންގެ ތެރެއިން އިތުރުފުޅު ހެއްދެވީ ކޮން ބޭފުޅެއްތޯ ބަލަން މަޖިލީހުން ފާހެއް ނުވި

އޭޖީ އާއި ހޯމް މިނިސްޓަރުގެ ތެރެއިން އިތުރުފުޅުހެއްދެވީ ކޮން ބޭފުޅެއްތޯ ބަލަންޖެހޭ، އެއީ އިމްތިޔާޒާބެހޭ މައްސަލައެއް: އީވާ

އޭޖީ ރިފްއަތާއި، ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާނުގެ ތެރެއިން އިތުރުފުޅުހެއްދެވި ބޭފުޅަކަށް ފިޔަވަޅުއަޅަން ހުށަހަޅައިފި

ހަރުކަށި ފިކުރު ހުއްޓުވުމަށް ގާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިސްލާހުތައް ދެނެގަތުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފި

ހުޅުމާލޭ ކޯޓަކީ ސިޔާސީ މަގުސަދެއް ހާސިލުކުރުމަށް އުފެއްދި ތަނެއް: އޭޖީ

ޗާގޮސްގެ ސިޔާދަތާ ގުޅޭ މައްސަލައަށް ރާއްޖެއިން ޖަވާބުދާރީވެއްޖެ

އިއުތިރާފުގެ މައްސަަލަތައް އެއްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމޭގޮތަށް ގާނޫނު އިސްލާހުކުރަން އޭޖީއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައި: ޕީޖީ

ސަރުކާރުން ބުނި 32 ބިލްގެ ތެރެއިން ލިބުނީ 4 ބިލު، އިތުރު ބިލް ލިބޭނެ ކަމަކަށް ނުބެލެވޭ: މަޖިލިސް ރައީސް

އަލީ ވަހީދުގެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް: ސަރުކާރަށް ގިނަ ތުހުމަތުތަކެއް، ރައީސް ޔާމީން ދިފާއު ކުރެއްވި

ޓެރަރިސްޓުން ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުން ހައްޔަރުކުރުމަށް ގާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތް: ބަންޑާރަ ނައިބު

ޔާމީންގެ އިސްތިއުނާފީ ހައްގަށް ހުރަހެއް ނާޅަން: އޭޖީ

ނަފުރަތުގެ ބިލަށް ގެނެވިދާނެ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

« 1