ހުސެއިން އަމްރު

އެމްއެސްއެސްއަކީ ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދީ އިސްތިގުލާލަށް އެޅޭ ވަރަށް ބޮޑު ފިޔަވަޅެއް: އަމްރު

އެސްޓީއޯއިން ދިވެހީންގެ ދަނޑުވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތައް ގަންނާނީ މިހާރު ބާޒާރުގައި ހުރި އަގަށްވުރެ ރަނގަޅު އަގުގައި

ދިވެހީންގެ ފުޑް ސެކިއުރިޓީ ހަގީގަތުގައި ގުޅިިފައި ވަނީ ރާއްޖޭގެ ދަނޑުވެރިކަމާ: އަމްރު

އެސްޓީއޯއިން ދަނޑުވެރިކަމުގެ ބާވަތްތައް ގަންނަ އަގު ކަނޑައަޅާނީ ނާލަށް ހިނގާނެ ހަރަދަށްވެސް ބަލައިގެން: އަމްރު

ރާއްޖޭގައި ހަނޑޫހެއްދި އަދިވެސް ހެއްދޭނެ، ގޮދަން ގަނެގެން ފުށް ހެދުމުގެ ވިސްނުން ވެސް އެސްޓީއޯގެ އެބަހުރި: އަމްރު

1

ރާއްޖޭގައި ދަނޑުވެރިކަން އާލާނުވާ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ އެކަމުން ލިބޭނެ އާމްދަނީގެ އަދަދު ކަށަވަރު ނުވުން: އަމްރު

ދިވެހި ހުރިހާ އުފެއްދުންތައް ގަންނަން ނިންމައި، ދަނޑުވެރީން ރަޖިސްޓްރީ ވުމުގެ ފުރުސަތު އެސްޓީއޯއިން ހުޅުވާލައިފި

1

ދަނޑުވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތައް ގަނެ ވަގުތުން ފައިސާ ދިނުމަށް އެސްޓީއޯ އިން އެގްރިސެންޓަރު އުފައްދަނީ

އެއްގައުމުން އަނެއް ގައުމަށް އަދި ގައުމުތަކުގެ ތެރޭ މުދާ އުފުލުން ވެސް ކޮވިޑްގެ ސަބަބުން ހުއްޓިއްޖެ

ދިވެހީންނަށް އޮތް ހައްލަކީ ގައުމަށް ފުދޭވަރަށް އެތަކެތި ރާއްޖޭގައި އަމިއްލަ އަށް އުފެއްދުން: އަމްރު

އަމިއްލަ ޝިޕިން ލައިނެއް އޮތުމުން އަގުހެޔޮކޮށް މުދާ ގެނެސް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ: އަމްރު

1

ބޮޑެތި އިނާމުތަކަކާއެކު އެސްޓީއޯ ''ރަމަޟާން ބާޒާރު'' ފަށައިފި

6