ހުސްނުއްސުއޫދު

"ކުރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިހާރު ތިބި ފަނޑިޔާރުން ތިބެގެން އިންސާފު ލިބޭނެ ކަމަކަށް ގަބޫލެއް ނުކުރަން"

ތަހުގީގަށް ގަބުރު ނަގަންޖެހިއްޖެ ނަމަ އެކަންވެސް ކުރާނަން: ރިޔާސީ ކޮމިޝަން

3

މަރުތައް ތަހުގީގުކުރާ ކޮމިޝަނުން ބަލާނެ މައްސަލަތަަކުގެ ތަފުސީލު އާދީއްތަ ދުވަހު ހާމަކުރަނީ

ހުރިހާ މައްސަލައެއް ތިން މަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާލުމަށް އުއްމީދު ކުރަން : މަރުތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޝަން

ޑަބްލިއު ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ބޯޑު ޑައިރެކްޓަރުން ހައްޔަރުކޮށް ޖިނާއީ ދައުވާކުރަން ޖެހޭ: ސުއޫދު

ބިސާމް މަގާމުން ވަކިކުރުމަކުން ނުފުދޭ، ދައުވާވެސް ކުރަންޖެހޭ: ސުޢޫދު

2

މަރާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ކޮމިޝަންގެ ބޭފުޅުންނާ ރައީސް ނަޝީދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

1

މަރުގެ މައްސަލަތަކުގެ ތަހުގީގު ވީހާވެސް ހާމަކަން ބޮޑުކޮށް ގެންދަން މަސައްކަތް ކުރާނަން: ކޮމިޝަން

މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި މޫނަކަށް ނުބަލާނަން، ބަލާނީ ހަގީގަތަށް: ކޮމިޝަން

1

މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަ ތަޙުޤީގުކުރާ ކޮމިޝަނާ ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

1

މަރުގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ކޮމިޝަނަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް އާންމުންނަށް މާދަމާ ހުޅުވައިލަނީ

1

މަރުތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޝަނުން ބަލަން 29 މައްސަލައެއް އެބައޮތް: ސުއޫދު

6