Close

ހުސްނުއްސުއޫދު

ޑަބްލިއު ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ބޯޑު ޑައިރެކްޓަރުން ހައްޔަރުކޮށް ޖިނާއީ ދައުވާކުރަން ޖެހޭ: ސުއޫދު

ބިސާމް މަގާމުން ވަކިކުރުމަކުން ނުފުދޭ، ދައުވާވެސް ކުރަންޖެހޭ: ސުޢޫދު

2

މަރާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ކޮމިޝަންގެ ބޭފުޅުންނާ ރައީސް ނަޝީދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

1

މަރުގެ މައްސަލަތަކުގެ ތަހުގީގު ވީހާވެސް ހާމަކަން ބޮޑުކޮށް ގެންދަން މަސައްކަތް ކުރާނަން: ކޮމިޝަން

މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި މޫނަކަށް ނުބަލާނަން، ބަލާނީ ހަގީގަތަށް: ކޮމިޝަން

1

މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަ ތަޙުޤީގުކުރާ ކޮމިޝަނާ ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

1

މަރުގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ކޮމިޝަނަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް އާންމުންނަށް މާދަމާ ހުޅުވައިލަނީ

1

މަރުތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޝަނުން ބަލަން 29 މައްސަލައެއް އެބައޮތް: ސުއޫދު

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ދަށުން އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުދޫ މީދު ވަކިކޮށްދިނުމަށް ސުއޫދު ގޮވާލައިފި

އީއައިއޭ ފާސްކުރުމަކީ ޓޫރިޒަމްއިން ކުރާ ކަމެއް ކަމަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ގާނޫނަށް ގެނައި ބަދަލު އުވާލަންޖެހޭ: ސުއޫދު

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ސުއޫދުގެ ސަސްޕެންޝަން ހަތަރު މަހަށް އިތުރުކޮށްފި

އަމިއްލަ މަންފާއަށްޓަކައި ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި ރައީސް ޔާމީން ގޮނޑި ގެއްލުވާލިކަން ސާބިތުވާނެ: ސުއޫދު

6