ހުސްނުއްސުއޫދު

ގޭންގުތަކާއި ކޯޓުތަކާ ގުޅުން އޮތްތޯ ބެލުމަށް ތަހުގީގެއް ހިންގުމަށް ނިންމި ނިންމުމަށް ސުއޫދު މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ

އައްޑޫ ދާއިރާތަކުގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބު މަޑުޖައްސާލުމުގެ ވަގުތީ އަމުރަކަށް އެދިއްޖެ

ސުއޫދު ދެއްކި ވާހަކަތަކުގެ ހަގީގަތް ހޯދުމަށް އެކުލަވާލި ކޮމިޓީގެ ރައީސަކަށް ބަންޑާރަ ނައިބު ހަމަޖައްސައިފި

ކޯޓުތަކުގެ މައްސަލަތައް ކުރިއަށްދާގޮތް ބެލުމަކީ ކޮމިޝަންގެ ޒިންމާއެއް ނޫން: ޑީޖޭއޭ

2

ސުއޫދުއާ މެދު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތް: ޑީޖޭއޭ

ޝަރުޢީ ދާއިރާއާ ގުޅޭގޮތުން ސުއޫދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތަކުުގެ ހަގީގަތް ބެލުމަށް ޖޭއެސްސީ އިން ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލައިފި

1

ފަނޑިޔާރުގެތަކާއި ގޭންގުތަކާ ގުޅުން އޮންނަ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދުވެސް ވިދާޅުވެއްޖެ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ހުރުމަތް ކެނޑޭ ފަދަ ވާހަކަތަކެއް ދެއްކި ކަމަށް ބުނެ ސުއޫދުގެ މައްސަލަ އެ ކޯޓުން ބަލަނީ

2

ކޯޓުތަކާއި ގޭންގުތަކާ ގުޅުންހުރި ހެކިތައް ސުޕްރީމް ކޯޓާ ހިއްސާކޮށްދިނުމަށް އެދިއްޖެ

ގޭންގުތަކާ ފަނޑިޔާރުންނާ ގުޅުން އޮތުމަކީ އަދުލު އިންސާފު ގާއިމުކުރުމަށް އޮތް ވަރަށް ބޮޑު ނުރައްކަލެއް: އެމްޑީޕީ

ގޭންގުތަކާއި ކޯޓުތައް އޮތީ ގުޅިފައި: ރިޔާސީ ކޮމިޝަން

"ކުރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިހާރު ތިބި ފަނޑިޔާރުން ތިބެގެން އިންސާފު ލިބޭނެ ކަމަކަށް ގަބޫލެއް ނުކުރަން"

5