ހުސްނުއްސުއޫދު

ކޮންމެ އަތޮޅު ކައުންސިލަކަށް 5000 އަކަފޫޓު ބިމެއް ހުޅުމާލޭން ލިބޭގޮތަށް ގާނޫނުގަ ހިމަނަންޖެހޭ: ސުޢޫދު

2

ޕީޖީން ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ސުއޫދުގެ މައްޗަށް ދައުވާ ނުކުރަނީސް ކޯޓުން ދައުވާއެއް ނުކުރެވޭނެ: ނަޝީދު

ގޮތް ނޭނގޭ މަރުތަކާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ކޮމިޝަނުން އުގެއިލްއާއެކު މަސައްކަތް ކުރަނީ

ސުއޫދު މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކެންސަލް ކޮށްފި

އިންސާފަށް ލޯބިކުރާ، ހުރިހާ ހިއްސުތައް ހަމަ ކޮންމެ މީހަކު ސުއޫދާއެކު ވާނެ: އިންތި

2

ހީކުރެވުނީ ފިއްތުންތައް ކުރިމަތިވާނީ ކޯޓުތަކުގެ ބަދަލުގައި ގޭންގުތަކުން ކަމަށް: ސުއޫދު

1

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ސުއޫދުގެ މައްސަލަ ބެލުމަށް ފަސް ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗެއް، އިޖުރާއީ އަޑުއެހުން މާދަމާ

ދެމީހަކު ހޯދަނީ އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި!

މަރުތައް ތަހުގީގުކުރާ ކޮމިޝަނުން ބަލާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ދެ މީހަކު ހޯދަނީ

ފަނޑިޔާރުންނާއި ގޭންގުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައި ހުރި މައުލޫމާތު ސުއޫދު، ޖޭއެސްސީއާ ހިއްސާކޮށްފި

ސުއޫދު ޖޭއެސްސީއަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި

1

ހުރިހާ ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ލިބިގެންދާނެކަމުގެ ފުރިހަމަ އިތުބާރު އެބައޮތް: ސުއޫދު

4