ހުސްނުއްސުއޫދު

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރީ، އެކޯޓާބެހޭގޮތުން ވާކަދެއްކި ސަބަބު ހޯދަން: ސުއޫދު

ހުސްނުއް ސުއޫދު މިއަދު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި

1

ޝަރުއީ ދާއިރާއާ ގުޅޭގޮތުން ދެއްކެވި ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން ސުއޫދުގެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލަނީ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުރިހާ ފަނޑިޔާރުން މަގާމުން ދުރުކުރަން ޖެހޭ: ސުއޫދު

އަފްރާޝީމާއި ރިލްވާން އަދި ޔާމީންގެ މަރުގެ ފަހަތުގައި ތިބީ ކޮން ބައެއްކަން މިހާރު ހޯދިއްޖެ: ސުއޫދު

4

އަދުލު އިންސާފު ގާއިމް ކުރުމަށް ވައުދުވާ އަދި ވަކާލާތު ކުރާ ބަޔަކަށް ވޯޓު ދެއްވާ: ހުސްނުއްސުއޫދު

ހިސާންގެ މައްޗަށް ކުރާ ތުހުމަތުގައި ހަގީގަތެއް ނެތް: ސުއޫދު

2

މަރުގެ ބައެއް މައްސަލަތަކުގެ ތަހުގީގު ވަނީ ނިމިފައި، އާއިލާއާ ހިއްސާކުރާނަން: ސުއޫދު

ރައްޔިތުން ވޯޓު ދޭންވާނީ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވެވޭ މީހުން ހޮވަން: ސުއޫދު

1

ފަނޑިޔާރުގެ އިސްލާހު ވާނީ ކިބުރުވެރިކަމެއް ނެތް އިލްމުވެރި ފަނޑިޔާރުން އައްޔަނުކޮށްގެން : ސުއޫދު

އިންކަމް ޓެކްސް ނަގަންފެށުމަކީ ވަގު ވިޔަފާރިތައް ހުއްޓުވަން އެޅޭނެ އެންމެ ބޮޑު ފިޔަވަޅު: ސުއޫދު

ރުހުންނެތި ފަނޑިޔާރުން ބަދަލުކުރުމަކީ ޣައިރު ދުސްތޫރީ އަމަލެއް: ސުއޫދު

3