Close

ހުސްނުއްސުއޫދު

އަފްރާޝީމާއި ރިލްވާން އަދި ޔާމީންގެ މަރުގެ ފަހަތުގައި ތިބީ ކޮން ބައެއްކަން މިހާރު ހޯދިއްޖެ: ސުއޫދު

4

އަދުލު އިންސާފު ގާއިމް ކުރުމަށް ވައުދުވާ އަދި ވަކާލާތު ކުރާ ބަޔަކަށް ވޯޓު ދެއްވާ: ހުސްނުއްސުއޫދު

ހިސާންގެ މައްޗަށް ކުރާ ތުހުމަތުގައި ހަގީގަތެއް ނެތް: ސުއޫދު

2

މަރުގެ ބައެއް މައްސަލަތަކުގެ ތަހުގީގު ވަނީ ނިމިފައި، އާއިލާއާ ހިއްސާކުރާނަން: ސުއޫދު

ރައްޔިތުން ވޯޓު ދޭންވާނީ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވެވޭ މީހުން ހޮވަން: ސުއޫދު

1

ފަނޑިޔާރުގެ އިސްލާހު ވާނީ ކިބުރުވެރިކަމެއް ނެތް އިލްމުވެރި ފަނޑިޔާރުން އައްޔަނުކޮށްގެން : ސުއޫދު

އިންކަމް ޓެކްސް ނަގަންފެށުމަކީ ވަގު ވިޔަފާރިތައް ހުއްޓުވަން އެޅޭނެ އެންމެ ބޮޑު ފިޔަވަޅު: ސުއޫދު

ރުހުންނެތި ފަނޑިޔާރުން ބަދަލުކުރުމަކީ ޣައިރު ދުސްތޫރީ އަމަލެއް: ސުއޫދު

އަތޮޅު ކައުންސިލުތަކުގެ ބަދަލުގައި ކޮންމެ އަތޮޅަކަށް މޭޔަރެއް ބެހެއްޓުމަށް ފެނޭ : ހުސްނުސުއޫދު

2

ކޮންމެ އަތޮޅު ކައުންސިލަކަށް 5000 އަކަފޫޓު ބިމެއް ހުޅުމާލޭން ލިބޭގޮތަށް ގާނޫނުގަ ހިމަނަންޖެހޭ: ސުޢޫދު

2

ޕީޖީން ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ސުއޫދުގެ މައްޗަށް ދައުވާ ނުކުރަނީސް ކޯޓުން ދައުވާއެއް ނުކުރެވޭނެ: ނަޝީދު

ގޮތް ނޭނގޭ މަރުތަކާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ކޮމިޝަނުން އުގެއިލްއާއެކު މަސައްކަތް ކުރަނީ

3