Close

ހުސްނުއްސުއޫދު

ރިލްވާންގެ މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވޭ ތިން މީހަކު ފުރައިގެން ދިޔަނުދިނުމަށް އަމުރެއްވާނީ ހޯދާފައި: ސުއޫދު

ރިލްވާން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރިކަން ދައްކަން ލިޔުމެއް ހޯދަން އަދީބާއި ގުޅުން ހުރި ދެ ފުލުހަކު އިމިގްރޭޝަނަށް ދިޔަ

ރިލްވާން ގެއްލުވާލުމުގެ އަޑީގައިވާ ''ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތް'' ހޯދިއްޖެ: ސުއޫދު

1

ބާ ކައުންސިލް އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި މައުމޫން ހަމީދަށް ސުއޫދު މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ބާ ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަމަށް ސުއޫދު ވާދަކުރައްވަނީ

ތިން ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައިގައި ދެ ގާޒީން ހައްޔަރުކުރަން ސުއޫދު ގޮވައިލައްވައިފި

2

ހަލާކުވެ ދާންދެން ފަނޑިޔާރުގެއިން ހިންގަމުންދާ ނާއިންސާފުތަކުގެ ވާހަކަދައްކާނަން: އިމްތިޔާޒް

"ސުއޫދުގެ މައްސަލަ ބަލަން ފެށުމަކީ ފަނޑިޔާރުގެ އިސްލާހުކުރުމަށް ވާހަކަދައްކާ ފަރާތްތަކަށް ބިރުދެއްކުން"

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރީ، އެކޯޓާބެހޭގޮތުން ވާކަދެއްކި ސަބަބު ހޯދަން: ސުއޫދު

ހުސްނުއް ސުއޫދު މިއަދު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި

1

ޝަރުއީ ދާއިރާއާ ގުޅޭގޮތުން ދެއްކެވި ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން ސުއޫދުގެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލަނީ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުރިހާ ފަނޑިޔާރުން މަގާމުން ދުރުކުރަން ޖެހޭ: ސުއޫދު

2