Close

އިންސާނީ ހައްގުތައް

ސަފާރީ ރޭޕް މައްސަލަ: ކޭސް ލޮގް ފުލުހުން ދީފައި ނުވާ ކަމަށް އެންއައިސީން ބުނެފި

ސަފާރީގައި ރޭޕް ކުރިކަމަށްބުނާ މައްސަލަ: ސީންއަށްދިޔަ ޕޮލިހާއި، ސްޓޭޝަން އިންޗާޖާ ބައްދަލުކުރަން ފާސްކޮށްފި

ޖިންސީ ގޯނާގެ ކުށަަށް މާފު ނުލިބޭގޮތަށް ހެދުމަށް މެންބަރު އަހުމަދު އަބްދުﷲ ގޮވާލައްވައިފި

ރޭޕް މައްސަލައިގެ މީހުން ހައްޔަރުގައި ނެތީ މެންބަރެއްގެ ނުފޫޒުން ކަމަށް ނުދެކުމަށް މަޖިލިސް ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި

1

ސަފާރީގައި ރޭޕްކުރިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ: މަޖިލީހަށް ކުއްލި މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައި ބަހުސް ފަށައިފި

ރޭޕިސްޓުން ދޫވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްކަމަށް ވިދާޅުވެ ޖިންސީ ކުށުގެ ގާނޫނުން ބައެއް އުނިކުރަން ހުށަހަޅައިފި

ސަފާރީގައި އަންހެނަކު ރޭޕްކުރުން، މަޖިލިސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމެޓީން މައްސަލަ ބަލާނަން: ނައިބު މުގައްރިރު

އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް ރާއްޖޭގައި އަޑުއުފުލުމަކީ ނުރައްކާތެރި ކަމަކަށް ހަދަން އުޅޭތީ އުތެމާއިން އެކަން ކުށްވެރިކޮށްފި

4

އެޗްއާރްސީއެމްގެ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ގާނޫނީ އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތް: އީނާސް

ވިލިވަރު ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީގައި އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ފާހާނައާއި ފެންވެރޭނެ ތަންތަނެއް ނެތް: އެޗްއާރްސީއެމް

1

އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެންބަރުން މަގާމުން ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ ތަޅުމުގައި އިއުލާންކޮށް ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފި

މިދަނޑިވަޅުގައި ކުއްޔަށް އުޅޭ ތަނަށް ކުލި ނުދެއްކިގެން އުޅޭތަނުން ނެރޭނަމަ އެޗްއާރުސީއެމަށް ރިޕޯޓު ކުރަން އެދިއްޖެ

7