Close

އިންސާނީ ހައްގުތައް

މީހުން ޓްރެފިކް ކޮށްގެން ހޯދާ މުދަލާއި ފައިސާ ދައުލަތަށް ނަގަން ހުށަހެޅި އިސްލާހު ކޮމިޓީއަށް

މީހުން ޓްރެފިކު ކޮށްގެން ހޯދާ މުދަލާއި ފައިސާ ދައުލަތަށް ނެގޭގޮތަށް ގާނޫނަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅައިފި

ފުރަތަމަ ޖުމްހޫރީވެރިކަމުން ފެށިގެން ހިންގާފައިވާ ލާއިންސާނީ ހުރިހާ އަނިޔާތަކެއް ބެލުމަށް ބިލު ފާސްކޮށްފި

ކަނޑިންމަ މަރު: އާދަމް ނަސީރުގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ރިސޯޓުން އިހުމާލުވިކަމުގެ ހެކި އެބަހުރި: މެންބަރު އާމިރު

ކަނޑިންމަ މަރު: މައްސަލައަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަށް އެދި މެންބަރު އާމިރު ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައަށް ބަހުސް ފަށައިފި

95 ގައުމަކުން 259 ހުށަހެޅުމަކާ އެކު ރާއްޖެއާ ގުޅޭ ގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓް ޔޫޕީއާރުން އެޑޮޕްޓްކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދޭ މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ ސެޝަން މިއަދު

ގައުމުގެ ތަރައްގީއަށް ދޮށީ އުމުރުުގެ މީހުން ކޮށްފައިވާ އަގުހުރި ހިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަން ކުރަން ޖެހޭ: އެޗްއާރުސީއެމް

އެޗްއާރުސީއެމްއަށް އައްޔަން ކުރަން ތިން ބޭފުޅެއްގެ ނަން ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެންބަރުކަމަށް އައްޔަންކުރަން ފޮނުއްވި 8 ބޭފުޅުންގެ ނަން ދިރާސާކުރަން ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފި

އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަމަށް ބަދަލު ގެންނަން އިސްލާހުތަކެއް ހުށަހަޅުއްވާނެކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެއްޖެ

މިނިސްޓަރު އިމްރާނަށް ޝެއިޚް ކިޔަން ބޭނުމެއް ނޫން، އެބޭފުޅާގެ އިހްސާންތެރިކަމެއް ނެތް: ސައީދު

5